วิธีถัวเฉลี่ย คือ (Average)


[Total: 2 Average: 5]

วิธีถัวเฉลี่ย (Average) เป็นวิธีตีราคาสินค้าคงเหลือด้วยราคาทุน โดยใช้หลักการต้นทุนสินค้าคงเหลือ คือการถัวเฉลี่ยต้นทุนทั้งหมดในการซื้อ ในการแปลงสภาพและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นในการผลิตสินค้าคงเหลือนั้นๆ  • วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก คือ ( Weight Average Costing )

  • วิธีถัวเฉลี่ย คือ (Average)

    วันที่: 10 ก.ย. 2561


    Tags: วิธีคิดถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ วิธีถัวเฉลี่ยอย่างง่าย วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก ตัวอย่าง ต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก คือ สินค้าคงเหลือถัวเฉลี่ย ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก periodic วิธีเข้าก่อนออกก่อน แบบสิ้นงวด การตีราคาสินค้าคงเหลือ13วิธี