วิธีการปันส่วนต้นทุนของผลิตภัณฑ์รวม คือ (Allocation of Joint Products)


วิธีการปันส่วนต้นทุนของผลิตภัณฑ์รวม (Allocation of Joint Products) หมายถึง วิธีการหาต้นทุนร่วมสำหรับโรงงานที่ผลิตสินค้าหลายชนิด โดยกิจการจะมีต้นทุนเกิดขึ้นมากมาย เช่น วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายการผลิต ซึ่งไม่สามารถบอกได้ว่าต้นทุนเหล่านี้เป็นของผลิตภัณฑ์ชนิดใด ดังนั้นในทางบัญชีจึงใช้วิธีการปันส่วนต้นทุนของผลิตภัณฑ์รวมเป็นการหาค่าต้นทุนของสินค้าแต่ละประเภทอย่างยุติธรรม  • สูตรทางบัญชี คำนวณหา ต้นทุนขาย สูตรหา ต้นทุนขาย
  • บัญชีต้นทุน คือ (Cost Accounting)
  • ต้นทุนทางการเงิน คือ (Financial cost)
  • การรับรู้รายได้ และต้นทุนงานรับเหมา
  • วัตถุประสงค์ ของ บัญชีต้นทุน

  • วิธีการปันส่วนต้นทุนของผลิตภัณฑ์รวม คือ (Allocation of Joint Products)

    วันที่: 10 ก.ย. 2561


    Tags: โจทย์การปันส่วนต้นทุนร่วม ผลิตภัณฑ์พลอยได้ ตัวอย่าง การปันส่วนต้นทุนการผลิต ผลิตภัณฑ์พลอยได้ by product หมายถึง ผลิตภัณฑ์ร่วม joint products หมายถึง ตัวอย่าง การ คำนวณ ต้นทุน ผลิตภัณฑ์ วิธีการปันส่วนค่าใช้จ่าย ตัวอย่างการปันส่วนต้นทุน