วิธีการปันส่วนต้นทุนของผลิตภัณฑ์รวม คือ (Allocation of Joint Products)


วิธีการปันส่วนต้นทุนของผลิตภัณฑ์รวม (Allocation of Joint Products) หมายถึง วิธีการหาต้นทุนร่วมสำหรับโรงงานที่ผลิตสินค้าหลายชนิด โดยกิจการจะมีต้นทุนเกิดขึ้นมากมาย เช่น วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายการผลิต ซึ่งไม่สามารถบอกได้ว่าต้นทุนเหล่านี้เป็นของผลิตภัณฑ์ชนิดใด ดังนั้นในทางบัญชีจึงใช้วิธีการปันส่วนต้นทุนของผลิตภัณฑ์รวมเป็นการหาค่าต้นทุนของสินค้าแต่ละประเภทอย่างยุติธรรม • ต้นทุนทางการเงิน คือ (Financial cost)
 • ต้นทุนขาย คือ (Cost of sales)
 • บัญชีต้นทุน คือ (Cost Accounting)
 • บัญชีต้นทุนงานสั่งทำ คือ (Work Order Costing Account)
 • ต้นทุนแปรสภาพ คือ (Conversion Costs)
 • ต้นทุนผลิตสินค้า คือ (Production cost)
 • สูตรทางบัญชี คำนวณหา ต้นทุนขาย สูตรหา ต้นทุนขาย
 • การบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต คือ (Process Costing)
 • ต้นทุนส่วนเพิ่ม คือ (Incremental Cost)
 • การรับรู้รายได้ และต้นทุนงานรับเหมา

 • วิธีการปันส่วนต้นทุนของผลิตภัณฑ์รวม คือ (Allocation of Joint Products)

  วันที่: 10 ก.ย. 2561


  Tags: โจทย์การปันส่วนต้นทุนร่วม ผลิตภัณฑ์พลอยได้ ตัวอย่าง การปันส่วนต้นทุนการผลิต ผลิตภัณฑ์พลอยได้ by product หมายถึง ผลิตภัณฑ์ร่วม joint products หมายถึง ตัวอย่าง การ คำนวณ ต้นทุน ผลิตภัณฑ์ วิธีการปันส่วนค่าใช้จ่าย ตัวอย่างการปันส่วนต้นทุน