วิธีการปันส่วนต้นทุนของผลิตภัณฑ์รวม คือ ( Allocation of Joint Products )


[Total: 2 Average: 5]

วิธีการปันส่วนต้นทุนของผลิตภัณฑ์รวม (Allocation of Joint Products) หมายถึง วิธีการหาต้นทุนร่วมสำหรับโรงงานที่ผลิตสินค้าหลายชนิด โดยกิจการจะมีต้นทุนเกิดขึ้นมากมาย เช่น วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายการผลิต ซึ่งไม่สามารถบอกได้ว่าต้นทุนเหล่านี้เป็นของผลิตภัณฑ์ชนิดใด ดังนั้นในทางบัญชีจึงใช้วิธีการปันส่วนต้นทุนของผลิตภัณฑ์รวมเป็นการหาค่าต้นทุนของสินค้าแต่ละประเภทอย่างยุติธรรม • ต้นทุนขาย คือ ( Cost of sales )
 • ต้นทุนร่วม คือ ( Joint Costs )
 • ต้นทุนการบริหาร คือ ( Administrative costs )
 • บัญชีต้นทุน คือ ( Cost Accounting )
 • ต้นทุนผลิตสินค้า คือ ( Production cost )
 • ต้นทุนทางการเงิน คือ ( Financial cost )
 • สูตรทางบัญชี คำนวณหา ต้นทุนขาย สูตรหา ต้นทุนขาย
 • ต้นทุนส่วนเพิ่ม คือ ( Incremental Cost )
 • ต้นทุนแปรสภาพ คือ ( Conversion Costs )
 • การบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต คือ ( Process Costing )

 • วิธีการปันส่วนต้นทุนของผลิตภัณฑ์รวม คือ ( Allocation of Joint Products )

  วันที่: 10 ก.ย. 2561


  Tags: โจทย์การปันส่วนต้นทุนร่วม ผลิตภัณฑ์พลอยได้ ตัวอย่าง การปันส่วนต้นทุนการผลิต ผลิตภัณฑ์พลอยได้ by product หมายถึง ผลิตภัณฑ์ร่วม joint products หมายถึง ตัวอย่าง การ คำนวณ ต้นทุน ผลิตภัณฑ์ วิธีการปันส่วนค่าใช้จ่าย ตัวอย่างการปันส่วนต้นทุน