งบดุล คือ ( Balance sheet )


[Total: 2 Average: 5]

งบดุล (Balance sheet) หมายถึง เป็นงบการเงินที่แสดงสถานะทางการเงินของกิจการ เช่น จำนวนสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนทุนของเจ้าของ โดยงบดุลจะถูกจัดทำขึ้นและส่งมอบต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ วันสิ้นรอบบัญชีที่กำหนดไว้ เช่น 3 เดือน , 6 เดือน หรือ 1 ปี


งบดุล คือ ( Balance sheet )

 • งบดุล มีกี่ประเภท อะไรบ้าง
 • เรื่องของงบดุลที่ควรรู้
 • งบดุล คือ งบที่แสดงฐานะทางการเงินของธุรกิจ
 • การตั้งเป็นสินทรัพย์รอการตัดบัญชีไว้ในงบดุล กรณีผลขาดทุน
 • งบดุล งบกำไรขาดทุน ไม่ตรงกับ หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 • รายงานงบดุล
 • ในการตรวจสอบงบดุลทางด้านสินทรัพย์จะต่างกับด้านหนี้สินอย่างไรหรือไม่
 • เพิ่งเปิดกิจการใหม่ไม่ถึงปีต้องยื่นงบดุลหรือป่าวครับ
 • ลูกหนี้คงเหลือไม่ตรงกับงบดุล

 • งบดุล คือ ( Balance sheet )

  วันที่: 10 ก.ย. 2561


  Tags: balance sheet คือ อะไร สำคัญ อย่างไร วิธี ดู balance sheet off balance sheet คือ income statement คือ trial balance คือ statement of financial position คือ งบกําไรขาดทุน งบดุล บอกอะไร