เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (Bank overdraft)


เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (Bank overdraft) คือรูปแบบหนึ่งที่ธนาคารให้กิจการกู้เงินระยะสั้นเพื่อนำไปลงทุนในกิจกรรมประจำวันของกิจการ โดยกิจการสามารถเบิกเงินโดยใช้เช็คผ่านบัญชีกระแสรายวัน ซึ่งจะเบิกกี่ครั้งก็ได้แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่ทางธนาคารได้กำหนดไว้ • ต้นทุนทางการเงิน คือ ( Financial cost )
 • หมายเหตุประกอบงบการเงิน คือ ( Notes to financial statements )
 • เงินลงทุนระยะยาว คือ ( Long-term Investment )
 • หลักเงินค้างหรือเกณฑ์คงค้าง คือ ( The Accrual Principle )
 • เจ้าหนี้เงินยืมกรรมการ คือ ( Payable to borrowers )
 • ตั๋วสัญญาใช้เงิน คือ ( Promissory Note )
 • เงินยืมกรรมการ คิดดอกเบี้ย เท่าไร
 • เงินลงทุน คือ ( Investment )
 • เกณฑ์เงินสด คือ ( Cash Basis )
 • เงินขาดและเกินบัญชี คือ ( Cash Short and Over )

 • เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (Bank overdraft)

  วันที่: 11 ก.ย. 2561