เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร คือ ( Bank overdraft )


[Total: 2 Average: 5]

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (Bank overdraft) คือรูปแบบหนึ่งที่ธนาคารให้กิจการกู้เงินระยะสั้นเพื่อนำไปลงทุนในกิจกรรมประจำวันของกิจการ โดยกิจการสามารถเบิกเงินโดยใช้เช็คผ่านบัญชีกระแสรายวัน ซึ่งจะเบิกกี่ครั้งก็ได้แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่ทางธนาคารได้กำหนดไว้


เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร คือ ( Bank overdraft )

 • ต้นทุนทางการเงิน คือ ( Financial cost )
 • หมายเหตุประกอบงบการเงิน คือ ( Notes to financial statements )
 • เกณฑ์เงินสด คือ ( Cash Basis )
 • เงินลงทุนระยะยาว คือ ( Long-term Investment )
 • หลักเงินค้างหรือเกณฑ์คงค้าง คือ ( The Accrual Principle )
 • เจ้าหนี้เงินยืมกรรมการ คือ ( Payable to borrowers )
 • ตั๋วสัญญาใช้เงิน คือ ( Promissory Note )
 • เงินยืมกรรมการ คิดดอกเบี้ย เท่าไร
 • เงินขาดและเกินบัญชี คือ ( Cash Short and Over )
 • เงินฝากระหว่างทาง คือ ( Deposit in Transit )

 • เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร คือ ( Bank overdraft )

  วันที่: 10 ก.ย. 2561


  Tags: เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร อยู่ในหมวด ตัวอย่าง เงินเบิกเกินบัญชี เงินเบิกเกินบัญชี เป็นอะไร เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เป็นรายการซึ่งจัดอยู่ในประเภทใด เบิกเงินเกินบัญชี ออมสิน เบิกเงินเกินบัญชี ไทยพาณิชย์ ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินเบิกเกินบัญชี กรุงไทย