ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)


[Total: 2 Average: 5]

ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) คือเอกสารที่คู่สัญญาใช้เป็นหลักฐานทางการเงินระหว่างสองฝ่าย โดยเป็นตราสารที่ผู้ออกตราสาร (ธนาคาร) สั่งให้บุคคลหนึ่งจ่ายเงินให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง โดยในตั๋วแลกเงินจะต้องระบุ ผู้สั่งจ่าย ผู้จ่ายและผู้รับเงินในเอกสารทุกครั้ง


ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)

 • ตั๋วสัญญาใช้เงิน คือ ( Promissory Note )
 • การบันทึกบัญชี ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตัวอย่าง
 • ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วเงิน
 • ตัวอย่าง ตั๋วสัญญาใช้เงิน
 • ตั๋วเงินรับขายลดความเชื่อถือ (Dishonored Discount Notes Receivable)
 • ตั๋วเงินรับในมือขาดความเชื่อถือ (Dishonored Notes Receivable)
 • ตั๋วสัญญาใช้เงิน มีกี่ประเภท
 • ตั๋วเงินชนิดไม่มีดอกเบี้ย คือ (Non – interest-Bearing Note)
 • ตั๋วเรียกเก็บ คือ (Bill)
 • การนำตั๋วเงินรับไปขายลด

 • ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)

  วันที่: 16 ก.ย. 2561