บจก คือ ย่อมาจาก


บจก. ย่อมาจาก บริษัท จำกัด

บมจ. = บริษัท มหาชน จำกัด

บลจ. = บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน จำกัด • บริษัท กับ หจก ต่างกัน เปรียบเทียบ จด บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี
 • แบบฟอร์ม จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท และ หนังสือบริคณห์สนธิ
 • เงินสดย่อย คือ แบบฟอร์มใบเบิกเงินสดย่อย บริษัท
 • สาเหตุที่ทำให้เกิด การเลิกบริษัทจำกัด
 • ชื่อบริษัทร้าง คือ นิติบุคลร้าง เราจะนำใช้ใหม่
 • กรณี บริษัท ประชุมอนุมัติงบการเงิน ไม่ทัน
 • การลงค่าโทรศัพท์ของพนักงานเป็นค่าใช้จ่ายบริษัท
 • หุ้นทุน มีกี่ประเภท หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ สิทธิ ของ หุ้นทุน ของ บริษัท
 • ข้อแตกต่าง ระหว่าง บริษัท กับ หจก ข้อดีเสีย
 • ขั้นตอนการจดทะเบียนเลิกและการชำระบัญชีบริษัท

 • บจก คือ ย่อมาจาก

  วันที่: 23 ธ.ค. 2552


  Tags: ตัวย่อบริษัทบริษัทจำกัด บจก ตัวย่อ บริษัมมหาชนจำกัด บัญชีภาษีอากร