บจก คือ ย่อมาจาก

Click to rate this post!
[Total: 29 Average: 5]

บจก. ย่อมาจาก บริษัท จำกัด

บมจ. = บริษัท มหาชน จำกัด

บลจ. = บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน จำกัด

บจก คือ ย่อมาจาก
(Visited 825 times, 4 visits today)