บจก คือ ย่อมาจาก


[Total: 2 Average: 5]

บจก. ย่อมาจาก บริษัท จำกัด

บมจ. = บริษัท มหาชน จำกัด

บลจ. = บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน จำกัด • บริษัทจำกัด คือ ( Company Limited )
 • รับจดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
 • บริษัท กับ หจก ต่างกัน เปรียบเทียบ จด บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี
 • แบบฟอร์ม จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท และ หนังสือบริคณห์สนธิ
 • สาเหตุที่ทำให้เกิด การเลิกบริษัทจำกัด
 • การแปรสภาพ ห้างหุ้นส่วน เป็น บริษัท
 • เงินสดย่อย คือ แบบฟอร์มใบเบิกเงินสดย่อย บริษัท
 • ชื่อบริษัทร้าง คือ นิติบุคลร้าง เราจะนำใช้ใหม่
 • หุ้นทุน มีกี่ประเภท หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ สิทธิ ของ หุ้นทุน ของ บริษัท
 • กรณี บริษัท ประชุมอนุมัติงบการเงิน ไม่ทัน

 • บจก คือ ย่อมาจาก

  วันที่: 23 ธ.ค. 2552


  Tags: ตัวย่อบริษัทบริษัทจำกัด บจก ตัวย่อ บริษัมมหาชนจำกัด บัญชีภาษีอากร