ความระมัดระวัง คือ ( Conservation )

Click to rate this post!
[Total: 23 Average: 5]

ความระมัดระวัง (Conservation) หมายถึง การใช้ดุลยพินิจที่จำเป็นในการประมาณการภายใต้ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับกิจการ เพื่อให้จัดทำงบการเงินได้อย่างถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ

ความระมัดระวัง คือ ( Conservation )
(Visited 60 times, 1 visits today)