หนี้สินหมุนเวียน คือ ( Current Liabilities )


[Total: 2 Average: 5]

หนี้สินหมุนเวียน (Current Liabilities) หมายถึง หนี้สินที่มีระยะเวลาครบกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี ซึ่งความสามารถ ในการชำระหนี้สินระยะสั้นของกิจการจะแปรผันขึ้นอยู่กับสินทรัพย์หมุนเวียนของกิจการ ซึ่งฝ่ายบริหารจะต้องบริหารให้กิจการมีสภาพคล่องมากพอเพื่อนำไปชำระหนี้สินให้ตรงตามกำหนดเวลา


หนี้สินหมุนเวียน คือ ( Current Liabilities )

 • หนี้สินหมุนเวียน และ หนี้สินไม่หมุนเวียน คือ ประกอบด้วย 15 ประเภท
 • หนี้สินไม่หมุนเวียน คือ ( Non - Current Liabilities )
 • หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น คือ ( Other Non-current Liabilities )
 • สินทรัพย์หมุนเวียน ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง
 • หนี้สินหมุนเวียนอื่น คือ ( Other Current Liabilities )
 • หนี้สินหมุนเวียน ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง
 • สินทรัพย์หมุนเวียน คือ ( Current assets )
 • สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน คือ ( Non-Current Assets )
 • หนี้สินหมุนเวียน คือ ( Current Liabilities )
 • สินทรัพย์หมุนเวียน ตัวอย่าง 10 ชนิด ประเภท

 • หนี้สินหมุนเวียน คือ ( Current Liabilities )

  วันที่: 16 ก.ย. 2561


  Tags: หนี้สินหมุนเวียนอื่น มีอะไรบ้าง หนี้สินไม่หมุนเวียน ประกอบด้วย หนี้สินไม่หมุนเวียน 5 ประเภท ลักษณะหนี้สินไม่หมุนเวียน แบบฝึกหัด หนี้สินหมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียน 15 รายการ หนี้สินไม่หมุนเวียน 10 ชนิด ลักษณะของหนี้สิน