หนี้สินหมุนเวียน คือ (Current Liabilities)


หนี้สินหมุนเวียน (Current Liabilities) หมายถึง หนี้สินที่มีระยะเวลาครบกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี ซึ่งความสามารถ ในการชำระหนี้สินระยะสั้นของกิจการจะแปรผันขึ้นอยู่กับสินทรัพย์หมุนเวียนของกิจการ ซึ่งฝ่ายบริหารจะต้องบริหารให้กิจการมีสภาพคล่องมากพอเพื่อนำไปชำระหนี้สินให้ตรงตามกำหนดเวลา • หนี้สินหมุนเวียน และ หนี้สินไม่หมุนเวียน คือ ประกอบด้วย 15 ประเภท
 • หนี้สินระยะยาว ถือเป็น หนี้สินหมุนเวียน
 • สินทรัพย์หมุนเวียน ตัวอย่าง 10 ชนิด ประเภท
 • สินทรัพย์หมุนเวียน คือ (Current assets)
 • ณ วันเลิกมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 350,000 ซึ่งยกมาหลายปีมาแล้วและไม่รู้คืออะไร
 • สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets)
 • เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับหนี้สินหมุนเวียน
 • สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (Non-Current Assets)
 • หนี้สินหมุนเวียนอื่น คือ (Other Current Liabilities)
 • หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (Other Non-current Liabilities)

 • หนี้สินหมุนเวียน คือ (Current Liabilities)

  วันที่: 16 ก.ย. 2561


  Tags: หนี้สินหมุนเวียนอื่น มีอะไรบ้าง หนี้สินไม่หมุนเวียน ประกอบด้วย หนี้สินไม่หมุนเวียน 5 ประเภท ลักษณะหนี้สินไม่หมุนเวียน แบบฝึกหัด หนี้สินหมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียน 15 รายการ หนี้สินไม่หมุนเวียน 10 ชนิด ลักษณะของหนี้สิน