บัญชีทุน คือ ( Capital Account )


[Total: 2 Average: 5]

บัญชีทุน (Capital Account) หมายถึง การบันทึกรายการเกี่ยวกับรายรับและรายจ่ายที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมเคลื่อนย้ายเงินทุนของกิจการและการซื้อขายทรัพย์สินใดๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตและไม่ใช่ทรัพย์สินทางการเงิน • ต้นทุนขาย คือ ( Cost of sales )
 • ต้นทุนร่วม คือ ( Joint Costs )
 • ต้นทุนการบริหาร คือ ( Administrative costs )
 • บัญชีต้นทุน คือ ( Cost Accounting )
 • ต้นทุนทางการเงิน คือ ( Financial cost )
 • สูตรทางบัญชี คำนวณหา ต้นทุนขาย สูตรหา ต้นทุนขาย
 • ต้นทุนผลิตสินค้า คือ ( Production cost )
 • ต้นทุนส่วนเพิ่ม คือ ( Incremental Cost )
 • ต้นทุนแปรสภาพ คือ ( Conversion Costs )
 • ทุนจดทะเบียน คือ ( Authorizes Share Capital )

 • บัญชีทุน คือ ( Capital Account )

  วันที่: 16 ก.ย. 2561


  Tags: ดุลบัญชีเงินทุน บัญชีเงินโอน บริจาค หมายถึง ดุลการชําระเงินของประเทศไทย 2560 ตัวอย่างดุลการชำระเงิน ดุลการชําระเงินประกอบด้วย บัญชี สําคัญ 3 ประการ ดุลบริการ รายได้ เงินโอน overall balance คือ บัญชีทุนสำรองระหว่างประเทศ ทุน หมายถึง บัญชีการเงิน คือ บัญชีทุนสำรองระหว่างประเทศ capital คือ บัญชี บัญชีเงินโอน บริจาค หมายถึง ธุรกรรมทางเศรษฐกิจ หมายถึงอะไร บัญชีเงินโอน คือ reserve account คือ