ทุนเรือนหุ้น คือ ( Capital Stock )

Click to rate this post!
[Total: 261 Average: 5]

ทุนเรือนหุ้น (Capital Stock) หมายถึง เงินทุนของบริษัทที่ได้ทำการจดทะเบียนและเรียกชำระเรียบร้อยแล้ว

ทุนเรือนหุ้น คือ ( Capital Stock )
ทุนเรือนหุ้น คือ ( Capital Stock )
(Visited 693 times, 1 visits today)