การปิดบัญชี คือ (Closing Entries)


การปิดบัญชี (Closing Entries) หมายถึง การปิดยอดคงเหลือบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายโอนไปบัญชีกำไรขาดทุน และยอดคงเหลือของบัญชีกำไรขาดทุนจะถูกโอนไปยังบัญชีทุนเช่นเดียวกับยอดคงเหลือบัญชีถอนใช้ส่วนตัว ซึ่งการปิดบัญชีจะต้องทำให้ตัวเลขในบัญชีตรงกับความเป็นจริง สามารถพิสูจน์ได้โดยการจัดทำงบทดลองหลังปิดบัญชี • ตัวอย่าง แบบฟอร์มรายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคาร ห้างหุ้นส่วน หจก.
 • รายงานการประชุม เปิดบัญชีธนาคาร
 • การปิดบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • รายงานการประชุม เปิดบัญชีธนาคาร
 • ขอตัวอย่างรายงานการประชุมปิดบัญชีธนาคารด้วยค่ะ
 • ตัวอย่าง รายงานการประชุม ขอ เปิดบัญชี เงิน ฝาก ธนาคาร
 • แบบฟอร์ม รายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคารในนามห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • ประโยชน์ของ กระดาษทำการ สำหรับปิดบัญชี และการจัดทำงบการเงิน
 • ในรอบบัญชีแรกจะมีสิทธิ์เลือกปิดบัญชี เดือนไหนก็ได้
 • มารู้จักความหมายของการปิดบัญชีกัน

 • การปิดบัญชี คือ (Closing Entries)

  วันที่: 6 ต.ค. 2561


  Tags: แบบฝึกหัด การปิดบัญชี การปิดบัญชีแยกประเภททั่วไป งบทดลองหลังปิดบัญชี คืออะไร แบบฝึกหัด การ ปิดบัญชี พร้อม เฉลย การปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป การปิดบัญชีต้นทุนขาย ตัวอย่างการปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป ขั้นตอนการปิดบัญชีสิ้นเดือน