การปิดบัญชี คือ ( Closing Entries )


[Total: 2 Average: 5]

การปิดบัญชี (Closing Entries) หมายถึง การปิดยอดคงเหลือบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายโอนไปบัญชีกำไรขาดทุน และยอดคงเหลือของบัญชีกำไรขาดทุนจะถูกโอนไปยังบัญชีทุนเช่นเดียวกับยอดคงเหลือบัญชีถอนใช้ส่วนตัว ซึ่งการปิดบัญชีจะต้องทำให้ตัวเลขในบัญชีตรงกับความเป็นจริง สามารถพิสูจน์ได้โดยการจัดทำงบทดลองหลังปิดบัญชี


การปิดบัญชี คือ ( Closing Entries )

 • ตัวอย่าง แบบฟอร์มรายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคาร ห้างหุ้นส่วน หจก.
 • รายงานการประชุม เปิดบัญชีธนาคาร
 • ตัวอย่าง รายงานการประชุม ขอ เปิดบัญชี เงิน ฝาก ธนาคาร
 • แบบฟอร์ม รายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคารในนามห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • รายการเปิดบัญชี คือ (Opening Entries)
 • เอกสารประกอบการเปิดบัญชี
 • รายงานการประชุม เปิดบัญชีธนาคาร
 • ขอตัวอย่างรายงานการประชุมปิดบัญชีธนาคารด้วยค่ะ
 • ประโยชน์ของ กระดาษทำการ สำหรับปิดบัญชี และการจัดทำงบการเงิน
 • ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ วันปิดบัญชี...

 • การปิดบัญชี คือ ( Closing Entries )

  วันที่: 6 ต.ค. 2561


  Tags: แบบฝึกหัด การปิดบัญชี การปิดบัญชีแยกประเภททั่วไป งบทดลองหลังปิดบัญชี คืออะไร แบบฝึกหัด การ ปิดบัญชี พร้อม เฉลย การปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป การปิดบัญชีต้นทุนขาย ตัวอย่างการปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป ขั้นตอนการปิดบัญชีสิ้นเดือน