สมุดรายวันจ่ายเงิน คือ ( Cash Disbursemensts Journal )

Click to rate this post!
[Total: 103 Average: 5]

สมุดรายวันจ่ายเงิน (Cash Disbursemensts Journal) หมายถึง สมุดที่ใช้บันทึกรายการเงินจ่ายโดยเฉพาะ เช่น ซื้อสินค้าเป็นเงินสดจำนวนเงินเท่าใด จ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้เป็นจำนวนเงินเท่าใด เป็นต้น ซึ่งสมุดบันทึกเหล่านี้เป็นการบันทึกรายการขั้นต้น เหมาะสำหรับธุรกิจทั้งซื้อขายสินค้าทั่วไปและธุรกิจขนาดใหญ่

สมุดรายวันจ่ายเงิน คือ ( Cash Disbursemensts Journal )
สมุดรายวันจ่ายเงิน คือ ( Cash Disbursemensts Journal )
(Visited 104 times, 1 visits today)
 
โทร.081-931-8341
 
Scroll to Top