ลิขสิทธิ์ คือ (Copyright)


[Total: 2 Average: 5]

ลิขสิทธิ์ (Copyright) หมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวเกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างได้ริเริ่มโดยใช้สติปัญญา ความสามารถของตนเอง ไม่ได้ลอกเลียนงานของผู้อื่น ซึ่งจะทำการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่ก็ได้ โดยหากมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้แจ้งจำเป็นต้องพิสูจน์ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆได้  • จ่ายค่าลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูนต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายกี่ %
  • การหักค่าเสื่อมราคาค่าลิขสิทธิ์
  • ค่าความนิยม ค่าลิขสิทธิ์บันทึกบัยชีอย่างไรค่ะ

  • ลิขสิทธิ์ คือ (Copyright)

    วันที่: 6 ต.ค. 2561


    Tags: ลิขสิทธิ์ หมายถึง ตัวอย่างลิขสิทธิ์ สินค้าลิขสิทธิ์ คือ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์หนังสือ ลิขสิทธิ์คุ้มครองอะไรบ้าง ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ สิทธิบัตร คือ