ผังบัญชี คือ ( Chart of Account )

Click to rate this post!
[Total: 788 Average: 5]

ผังบัญชี (Chart of Account) หมายถึง ผังที่แสดงรายชื่อแยกประเภททุกบัญชีของกิจการ โดยจัดเรียงตามลำดับหมวดหมู่บัญชี อันได้แก่ หมวดบัญชีสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งกำหนดเลขที่บัญชีของแต่ละบัญชีด้วยเพื่อความสะดวกในการค้นหาบัญชีต่างๆ

ผังบัญชี คือ ( Chart of Account )
ผังบัญชี คือ ( Chart of Account )
(Visited 2,231 times, 2 visits today)
 
โทร.081-931-8341