ผังบัญชี คือ (Chart of Account)


ผังบัญชี (Chart of Account) หมายถึง ผังที่แสดงรายชื่อแยกประเภททุกบัญชีของกิจการ โดยจัดเรียงตามลำดับหมวดหมู่บัญชี อันได้แก่ หมวดบัญชีสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้และค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งกำหนดเลขที่บัญชีของแต่ละบัญชีด้วยเพื่อความสะดวกในการค้นหาบัญชีต่างๆ  • วิธีการ กำหนด ผังบัญชี
  • อยากได้ผังบัญชีโรงงานผลิต
  • ต้องการผังบัญชีเกี่ยวกับธุรกิจที่มีงานระหว่างทำด้วยจะหาได้จากที่ไหนคะ

  • ผังบัญชี คือ (Chart of Account)

    วันที่: 6 ต.ค. 2561


    Tags: รหัสบัญชี คือ ผังบัญชี excel ผังบัญชีมาตรฐานการบัญชี ความหมายบัญชี 5 หมวด ผังบัญชี express ผังบัญชี ภาษาอังกฤษ ผังบัญชีอุตสาหกรรม ผังบัญชีสหกรณ์