เงินสดในมือ คือ ( Cash on Hand )


[Total: 2 Average: 5]

เงินสดในมือ (Cash on Hand) คือ บัญชีเงินสด อันหมายถึงจำนวนเงินสดทั้งหมดที่สามารถเข้าถึงได้โดยทันที เช่น ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็คที่ยังมิได้นำฝาก เช็คเดินทาง ดราฟต์ของธนาคารและธนาณัติ เป็นต้น • เกณฑ์เงินสด คือ ( Cash Basis )
 • หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด คือ ( Cash-generating assets )
 • บิลเงินสด และ ใบเสร็จรับเงิน ต่างกันอย่างไร
 • การบันทึกบัญชี การรับชำระค่าหุ้น จดทะเบียน เป็น เงินสด และ ลูกหนี้ค่าหุ้น
 • เงินสดย่อย คือ แบบฟอร์มใบเบิกเงินสดย่อย บริษัท
 • การเพิ่มหรือลดวงเงินสดย่อยและการเบิกชดเชยเงินสดย่อย
 • หลักการการควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสด
 • การควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสด (Internal Control for Cash)
 • การควบคุมภายในเกี่ยวกับ การจ่ายเงินสดย่อย
 • กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน คือ ( Cash flow from operating activities )

 • เงินสดในมือ คือ ( Cash on Hand )

  วันที่: 6 ต.ค. 2561


  Tags: การบันทึกบัญชีเงินสด รายการที่ไม่นับเป็นเงินสด เงินสดย่อย แบบฝึกหัด เงินสด และ เงิน ฝาก ธนาคาร ความ หมาย ของ เงินสด รับ รายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง การบันทึกบัญชีของธนาคาร บัญชีเงินสดในธนาคาร หมายถึง