เช็คคืน คือ (Check Returned)


เช็คคืน (Check Returned) คือ เช็คที่นำฝากธนาคารแล้ว ทางธนาคารไม่สามารถนำเข้าบัญชีได้ ซึ่งอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การถูกระงับสั่งจ่าย หรือ เงินในบัญชีของผู้จ่ายเช็คไม่เพียงพอกับจำนวนยอดเงินที่เขียนอยู่ในเช็ค  • ไม่ได้รับเช็คคืนเงินภาษี
  • กรณีเช็คคืน ต้องบันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ

  • เช็คคืน คือ (Check Returned)

    วันที่: 6 ต.ค. 2561


    Tags: เช็คคืน ภาษาอังกฤษ bounced cheque คือ เช็คเด้ง ภาษาอังกฤษ รับ เช็ค คืน เช็คค้างจ่าย คือ com chq return ธนาคารกรุงเทพ เช็ค รอ เรียก เก็บ ภาษา อังกฤษ เช็คเด้ง คือ