เช็คคืน คือ ( Check Returned )


[Total: 2 Average: 5]

เช็คคืน (Check Returned) คือ เช็คที่นำฝากธนาคารแล้ว ทางธนาคารไม่สามารถนำเข้าบัญชีได้ ซึ่งอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การถูกระงับสั่งจ่าย หรือ เงินในบัญชีของผู้จ่ายเช็คไม่เพียงพอกับจำนวนยอดเงินที่เขียนอยู่ในเช็ค  • ไม่ได้รับเช็คคืนเงินภาษี
  • การบันทึกบัญชี กรณีเช็คคืน ตัวอย่าง

  • เช็คคืน คือ ( Check Returned )

    วันที่: 6 ต.ค. 2561


    Tags: เช็คคืน ภาษาอังกฤษ bounced cheque คือ เช็คเด้ง ภาษาอังกฤษ รับ เช็ค คืน เช็คค้างจ่าย คือ com chq return ธนาคารกรุงเทพ เช็ค รอ เรียก เก็บ ภาษา อังกฤษ เช็คเด้ง คือ