ต้นทุนขาย คือ ( Cost of sales )


ต้นทุนขาย (Cost of sales) หมายถึง ต้นทุนที่ได้มาของสินค้า เช่นหากประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตสินค้า ต้นทุนขายจะหมายรวมถึง ต้นทุนในกระบวนการผลิตทั้งหมด เช่น ต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรง ค่าใช้จ่ายอื่นๆเป็นต้น โดยต้นทุนขายจะปรากฏอยู่บนงบกำไรขาดทุนของกิจการ

ต้นทุนขาย หมายถึง ต้นทุนที่ใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้านั้น หากว่าบริษัทหรือผู้ขายเป็นผู้ผลิตสินค้านั้นเอง ต้นทุนขายจะเป็นการรวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการผลิตสินค้านั้นด้วย ไม่ว่าจะเป็นค่าแรง ค่าต้นทุนวัตถุดิบ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ต้องใช้ในการผลิตสินค้าโดยตรง แต่หากเป็นกรณีที่ไม่ได้เป็นผู้ผลิตเอง ต้นทุนขาย มักจะเป็นราคาต้นทุนที่มาจากการจ่ายไปเพื่อให้ได้สินค้านั้นมาขาย โดยตัวต้นทุนขายจะปรากฏอยู่บนงบกำไรขาดทุนของบริษัท 


  • สูตรทางบัญชี คำนวณหา ต้นทุนขาย สูตรหา ต้นทุนขาย
  • คิดต้นทุนขายสินค้า จะคิดในส่วนของค่าขนส่งยังไงดีคะ
  • บันทึกเป็นต้นทุนขายได้หรือไม่
  • อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับ ต้นทุนขายป้ายหน่อยครับ

  • ต้นทุนขาย คือ ( Cost of sales )

    วันที่: 6 ต.ค. 2561


    Tags: ต้นทุนขายและบริการ คือ บัญชีต้นทุนขาย คํานวณต้นทุนขาย บัญชี inventory and cost of goods sold คือ แบบฟอร์ม งบต้นทุนขาย ต้นทุนการผลิต การปิดบัญชีผ่านต้นทุนขาย ส่วนประกอบต้นทุนขาย คือ