ใบลดหนี้ คือ (Credit Note)


ใบลดหนี้ (Credit Note) คือ ใบที่ผู้ขายออกให้กับผู้ซื้อเพื่อลดหนี้ให้กับผู้ซื้อ เช่น การเกิดเหตุการณ์สินค้าเสียหายระหว่างขนส่ง แต่ผู้ขายได้ออกใบกำกับภาษีให้กับผู้ซื้อเต็มจำนวน ผู้ขายจึงมีหน้าที่ออกใบลดหนี้ให้กับผู้ซื้อตามราคาที่ตกลงกันจากความเสียหายที่เกิดขึ้น  • ลืมยื่น ใบลดหนี้
  • การออกแทนใบกำกับภาษี ใบเพิ้มหนี้ ใบลดหนี้
  • ใบแทนใบเพิ่มหนี้ ใบแทนใบลดหนี้
  • ออกใบกำกับภาษี จ่ายภาษีขายไปแล้ว และมีการออกใบลดหนี้ ต้องทำอย่างไรบ้าง
  • กิจการบริการมีงานแก้ไข สามารถออกใบลดหนี้ได้ไหมค่ะ

  • ใบลดหนี้ คือ (Credit Note)

    วันที่: 6 ต.ค. 2561


    Tags: ใบลดหนี้เต็มจำนวน ดาวน์โหลด ใบลดหนี้ ใบรับคืนสินค้า/ใบลดหนี้ วิธียื่นภาษี ใบลดหนี้ ใบลดหนี้ บันทึกบัญชีอย่างไร ได้รับใบลดหนี้ บันทึกบัญชีอย่างไร ใบลดหนี้ รายงานภาษีซื้อ การออกใบลดหนี้ตามมาตรา 86/10