งบต้นทุนการผลิตหรือรายงานต้นทุนการผลิต คือ (Cost of Production Reports)


งบต้นทุนการผลิตหรือรายงานต้นทุนการผลิต (Cost of Production Reports) หมายถึง งบในการดำเนินธุรกิจในการแปรรูปวัตถุดิบมาเป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์ ซึ่งงบต้นทุนการผลิตประกอบไปด้วย วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงทางตรง และค่าใช้จ่ายในโรงงานหรือค่าใช้จ่ายในการผลิต • ต้นทุนทางการเงิน คือ (Financial cost)
 • ต้นทุนขาย คือ (Cost of sales)
 • บัญชีต้นทุน คือ (Cost Accounting)
 • บัญชีต้นทุนงานสั่งทำ คือ (Work Order Costing Account)
 • ต้นทุนแปรสภาพ คือ (Conversion Costs)
 • ต้นทุนผลิตสินค้า คือ (Production cost)
 • การบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต คือ (Process Costing)
 • ต้นทุนส่วนเพิ่ม คือ (Incremental Cost)
 • สูตรทางบัญชี คำนวณหา ต้นทุนขาย สูตรหา ต้นทุนขาย
 • การรับรู้รายได้ และต้นทุนงานรับเหมา

 • งบต้นทุนการผลิตหรือรายงานต้นทุนการผลิต คือ (Cost of Production Reports)

  วันที่: 6 ต.ค. 2561


  Tags: ขั้นตอนตามรายงานต้นทุนการผลิต แบบฝึกหัดต้นทุนช่วงการผลิต พร้อมเฉลย หลักทั่วไปของระบบบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต ลักษณะการสะสมต้นทุนของระบบต้นทุนช่วงการผลิต รายงานต้นทุนการผลิต ภาษาอังกฤษ ฟอร์มรายงานต้นทุนการผลิต วงจรต้นทุนการผลิตคืออะไร อธิบายโดยสรุป ระบบต้นทุนช่วงการผลิต หมายถึง