งบต้นทุนการผลิตหรือรายงานต้นทุนการผลิต คือ ( Cost of Production Reports )


[Total: 2 Average: 5]

งบต้นทุนการผลิตหรือรายงานต้นทุนการผลิต (Cost of Production Reports) หมายถึง งบในการดำเนินธุรกิจในการแปรรูปวัตถุดิบมาเป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์ ซึ่งงบต้นทุนการผลิตประกอบไปด้วย วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงทางตรง และค่าใช้จ่ายในโรงงานหรือค่าใช้จ่ายในการผลิต


งบต้นทุนการผลิตหรือรายงานต้นทุนการผลิต คือ ( Cost of Production Reports )

 • ต้นทุนขาย คือ ( Cost of sales )
 • บัญชีต้นทุน คือ ( Cost Accounting )
 • ต้นทุนร่วม คือ ( Joint Costs )
 • ต้นทุนการบริหาร คือ ( Administrative costs )
 • สูตรทางบัญชี คำนวณหา ต้นทุนขาย สูตรหา ต้นทุนขาย
 • ต้นทุนทางการเงิน คือ ( Financial cost )
 • ต้นทุนผลิตสินค้า คือ ( Production cost )
 • ต้นทุนส่วนเพิ่ม คือ ( Incremental Cost )
 • ต้นทุนแปรสภาพ คือ ( Conversion Costs )
 • การบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต คือ ( Process Costing )

 • งบต้นทุนการผลิตหรือรายงานต้นทุนการผลิต คือ ( Cost of Production Reports )

  วันที่: 6 ต.ค. 2561


  Tags: ขั้นตอนตามรายงานต้นทุนการผลิต แบบฝึกหัดต้นทุนช่วงการผลิต พร้อมเฉลย หลักทั่วไปของระบบบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต ลักษณะการสะสมต้นทุนของระบบต้นทุนช่วงการผลิต รายงานต้นทุนการผลิต ภาษาอังกฤษ ฟอร์มรายงานต้นทุนการผลิต วงจรต้นทุนการผลิตคืออะไร อธิบายโดยสรุป ระบบต้นทุนช่วงการผลิต หมายถึง