ต้นทุนแปรสภาพ คือ ( Conversion Costs )


[Total: 2 Average: 5]

ต้นทุนแปรสภาพ (Conversion Costs) หมายถึง ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการแปรสภาพหรือเปลี่ยนรูปแบบจากวัตถุดิบทางตรงให้กลายเป็นสินค้าสำเร็จรูป ซึ่งต้นทุนดังกล่าว ประกอบไปด้วยค่าแรงทางตรงและค่าจ่ายในการผลิต  รวมทั้งค่าเสื่อมราคาและค่าซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต • ต้นทุนขาย คือ ( Cost of sales )
 • บัญชีต้นทุน คือ ( Cost Accounting )
 • ต้นทุนร่วม คือ ( Joint Costs )
 • ต้นทุนการบริหาร คือ ( Administrative costs )
 • สูตรทางบัญชี คำนวณหา ต้นทุนขาย สูตรหา ต้นทุนขาย
 • ต้นทุนทางการเงิน คือ ( Financial cost )
 • ต้นทุนผลิตสินค้า คือ ( Production cost )
 • ต้นทุนส่วนเพิ่ม คือ ( Incremental Cost )
 • การบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต คือ ( Process Costing )
 • บัญชีต้นทุนงานสั่งทำ คือ ( Work Order Costing Account )

 • ต้นทุนแปรสภาพ คือ ( Conversion Costs )

  วันที่: 6 ต.ค. 2561


  Tags: บัญชีต้นทุน หมายถึง ต้นทุนขั้นต้น และต้นทุนแปลงสภาพ ประกอบด้วยอะไรบ้าง การหาต้นทุนแปรสภาพ โครงสร้างต้นทุน คือ คำนวณต้นทุนค่าแรงงานทางตรง งบต้นทุนการผลิต วงจรต้นทุน cost flows ตัวอย่างต้นทุนการผลิต