ต้นทุนแปรสภาพ คือ (Conversion Costs)


ต้นทุนแปรสภาพ (Conversion Costs) หมายถึง ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการแปรสภาพหรือเปลี่ยนรูปแบบจากวัตถุดิบทางตรงให้กลายเป็นสินค้าสำเร็จรูป ซึ่งต้นทุนดังกล่าว ประกอบไปด้วยค่าแรงทางตรงและค่าจ่ายในการผลิต  รวมทั้งค่าเสื่อมราคาและค่าซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต  • สูตรทางบัญชี คำนวณหา ต้นทุนขาย สูตรหา ต้นทุนขาย
  • บัญชีต้นทุน คือ (Cost Accounting)
  • ต้นทุนทางการเงิน คือ (Financial cost)
  • การรับรู้รายได้ และต้นทุนงานรับเหมา
  • วัตถุประสงค์ ของ บัญชีต้นทุน

  • ต้นทุนแปรสภาพ คือ (Conversion Costs)

    วันที่: 6 ต.ค. 2561


    Tags: บัญชีต้นทุน หมายถึง ต้นทุนขั้นต้น และต้นทุนแปลงสภาพ ประกอบด้วยอะไรบ้าง การหาต้นทุนแปรสภาพ โครงสร้างต้นทุน คือ คำนวณต้นทุนค่าแรงงานทางตรง งบต้นทุนการผลิต วงจรต้นทุน cost flows ตัวอย่างต้นทุนการผลิต