รายได้รับล่วงหน้า คือ ( Deferred Incomes )


[Total: 2 Average: 5]

รายได้รับล่วงหน้า (Deferred Incomes) หมายถึง เงินที่กิจการได้รับชำระค่าสินค้าหรือบริการจากลูกค้า แต่เมื่อถึงสิ้นงวดกิจการยังไม่ได้ส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า ซึ่งถือว่าจำนวนเงินดังกล่าวเป็นหนี้สินหมุนเวียนของกิจการและเมื่อกิจการส่งมอบสินค้าหรือบริการเรียบร้อยแล้วจึงจะถูกบันทึกเป็นรายได้ • รายได้ คือ ( Revenues )
 • รายได้ค้างรับ คือ ( Accrued Incomes )
 • การบันทึกรายได้ คือ ( The Revenue Realization )
 • รายได้อื่น คือ ( Other Income )
 • รายได้จากการขายสินค้า ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง
 • รายได้อื่นๆ ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง
 • รายได้จากการบริการ ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง
 • รายจ่ายฝ่ายรายได้ คือ ( Revenue Expenditures )
 • รายได้ส่วนเพิ่ม คือ ( Incremental Revenue )
 • การรับรู้รายได้ และต้นทุนงานรับเหมา

 • รายได้รับล่วงหน้า คือ ( Deferred Incomes )

  วันที่: 6 ต.ค. 2561


  Tags: รายได้ค้างรับ กับ ลูกหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัด การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี รายได้ค้างรับ ภาษาอังกฤษ deferred expense คือ deferred revenue แปลว่า ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า มาตรฐาน รับล่วงหน้า หมวดอะไร