รายได้รับล่วงหน้า คือ (Deferred Incomes)


รายได้รับล่วงหน้า (Deferred Incomes) หมายถึง เงินที่กิจการได้รับชำระค่าสินค้าหรือบริการจากลูกค้า แต่เมื่อถึงสิ้นงวดกิจการยังไม่ได้ส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า ซึ่งถือว่าจำนวนเงินดังกล่าวเป็นหนี้สินหมุนเวียนของกิจการและเมื่อกิจการส่งมอบสินค้าหรือบริการเรียบร้อยแล้วจึงจะถูกบันทึกเป็นรายได้ • การรับรู้รายได้ และต้นทุนงานรับเหมา
 • ข้อมูลผลการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ
 • บันทึกรับรู้รายได้กิจการฝากขาย
 • รายได้ค้างรับ คือ (Accrued Incomes)
 • บันทึกรายได้ ธุรกิจเช่าซื้อ
 • รับคำนวณต้นทุนให้บริษัทฯใหญ่บริษัทหนึ่ง เป็นรายได้ประเภทใหนค่ะ
 • มีรายได้จากอินเตอร์เน็ตต้องเสียภาษีหรือไม่
 • ส่วนลดเงินสดถือเป็นรายได้หรือตัวหักของซื้อสินค้า
 • ต้องการข้อมูล รายงานงบกำไรขาดทุน หรือสถิติแสดงรายได้
 • รายจ่ายฝ่ายรายได้ คือ (Revenue Expenditures)

 • รายได้รับล่วงหน้า คือ (Deferred Incomes)

  วันที่: 6 ต.ค. 2561


  Tags: รายได้ค้างรับ กับ ลูกหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัด การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี รายได้ค้างรับ ภาษาอังกฤษ deferred expense คือ deferred revenue แปลว่า ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า มาตรฐาน รับล่วงหน้า หมวดอะไร