บัญชีเงินถอน คือ ( Drawing Account )


[Total: 2 Average: 5]

บัญชีเงินถอน (Drawing Account) หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกรายการที่เกิดขึ้นของเจ้าของกิจการและผู้เป็นหุ้นส่วน อันได้แก่ รายการถอนเงินสดหรือสินทรัพย์อื่นๆไปใช้ล่วงหน้า เป็นต้น
บัญชีเงินถอน คือ ( Drawing Account )

วันที่: 6 ต.ค. 2561


Tags: ส่วนของเจ้าของ บัญชี มีอะไรบ้าง ถอนใช้ส่วนตัว หมายถึง การบันทึกบัญชีกิจการเจ้าของคนเดียว ทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนของเจ้าของ ตัวอย่างส่วนของเจ้าของ มีอะไรบ้าง ถอนใช้ส่วนตัว บันทึกบัญชี การทำบัญชีกิจการเจ้าของคนเดียว ส่วนเกิน ต่ำกว่า มูลค่าหุ้น คืออะไร