ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี คือ ( Deferred Costs )


[Total: 2 Average: 5]

ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี (Deferred Costs) หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริการ หรือ สินทรัพย์ที่จะได้รับประโยชน์ในอนาคตนานกว่าหนึ่งงวดบัญชี เช่น ค่าโฆษณา ค่าใช้จ่ายในการค้นคว้าทดลองและพัฒนาผลิตภัณฑ์ • ค่าใช้จ่ายต้องห้าม คือ ( Forbidden payment )
 • ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า คือ ( Advance cost )
 • ค่าใช้จ่าย คือ ( Expenses )
 • ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน คือ ( Operating expenses )
 • ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย คือ ( Accrued expenses )
 • ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา คือ ( Development costs )
 • ค่าใช้จ่ายในการบูรณะกลับคืน คือ ( Restoration Costs )
 • ค่าใช้จ่ายในการจัดหา คือ ( Acquisition Costs )
 • ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ คือ ( Exploration Costs )
 • ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ คือ ( Selling and Administrative Expenses )

 • ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี คือ ( Deferred Costs )

  วันที่: 6 ต.ค. 2561


  Tags: ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี มาตรฐาน ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี ภาษาอังกฤษ การตัดบัญชีค่าใช้จ่ายจัดตั้งบริษัท ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท งบดุล ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัทคืออะไร ค่า ใช้ จ่าย ตัด จ่าย คือ ภาษีเงินได้ค้างจ่าย คือ การ บันทึก บัญชี หมาย ถึง