มูลค่าเสื่อมสิ้น คือ ( Depletion )


[Total: 2 Average: 5]

มูลค่าเสื่อมสิ้น (Depletion) หมายถึง การหมดเปลืองสิ้นไปตามการใช้ของสินทรัพย์ประเภททรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ บ่อน้ำมัน เหมืองแร่ โดยการคิดมูลค่าเสื่อมสิ้นของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละงวดบัญชี ส่วนใหญ่จะคิดตามผลผลิตที่ได้รับ

ค่าใช้จ่าย ที่ตัดจากมูลค่าของสินทรัพย์ที่กิจการใช้ประโยชน์ต่องวดบัญชี เช่น ค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร โดยจะคิดมูลค่ามาจากเงินลงทุนเริ่มต้นเทียบกับมูลค่าซากกับจำนวนปีที่ใช้งานได้ โดยจะทำการเฉลี่ยค่าใช้จ่ายในสินทรัพย์แบ่งเป็นรายปีให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด เพื่อให้บัญชีกิจการมีความน่าเชื่อถือสมเหตุสมผล • มูลค่าหุ้นที่เรียกชําระแล้ว คือ ( Value of paid-up shares )
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหักณ.ที่จ่าย เงินประกันผลงาน ของ งานบริการ รับเหมาก่อสร้าง
 • ของแถม ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • การบันทึกบัญชี ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตัวอย่าง
 • กำหนดเวลาในการแจ้งเปลี่ยนแปลงทะเบียนภามูลค่าเพิ่ม
 • การรับรู้และการกำหนดมูลค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
 • มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน คือ ( Recoverable amount : RA )
 • เสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ต้องเรียกเก็บเงินค่าหุ้นอย่างไร
 • บริษัทมหาชนจำกัด จะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ได้หรือไม่
 • การวางประกันภาษีมูลค่าเพิ่ม และ การถอนประกันภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • มูลค่าเสื่อมสิ้น คือ ( Depletion )

  วันที่: 8 ต.ค. 2561


  Tags: การตัดค่าสูญสิ้น คือ ตัวอย่าง การคำนวณ ค่าสูญสิ้น ค่าสูญสิ้นเป็นค่าใช้จ่ายที่คิดกับสินทรัพย์ประเภทใด มูลค่าสูญสิ้นคือ การ คิด ค่า เสื่อม ราคา เป็น วัน การ บัญชี เหมือง แร่ มูลค่า ตาม บัญชี ของ สินทรัพย์ สิ้น เปลือง สุทธิ ค่า เสื่อม ราคา คือ