หนี้สงสัยจะสูญ คือ (Doubful Debt)


[Total: 2 Average: 5]

หนี้สงสัยจะสูญ (Doubful Debt) หมายถึง จำนวนเงินที่กิจการกันไว้สำหรับลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ ถือเป็นบัญชีที่ตั้งขึ้นเพื่อปรับรายการหักจากบัญชีลูกหนี้ในงบดุลเพื่อให้ยอดคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิของลูกหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินได้ • การประมาณ ค่าเผื่อ ปรับปรุง หนี้สงสัยจะสูญ
 • การประมาณการ ค่าเผื่อ มาตรฐาน หนี้สงสัยจะสูญ
 • สงสัยต้องมีหนึ่งล้าน เอาไปยื่นจดทะเบียนบริษัท
 • สงสัยเรื่องออกใบกำกับภาษีขายเงินมัดจำ
 • การขายโฮสติ้งและไม่ได้เป็นนิติบุคคล เป็นบุคคลธรรมดาแต่มีเรื่องสงสัย
 • สงสัยเรื่องการยื่นภาษีบุคคลธรรมดาครับ
 • สงสัยในเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มจัง
 • จะปิดบัญชีเลิกบริษัท แต่สงสัยเรื่องบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • หนี้สงสัยจะสูญตั้งอย่างไร
 • ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับนักบัญชี

 • หนี้สงสัยจะสูญ คือ (Doubful Debt)

  วันที่: 8 ต.ค. 2561


  Tags: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ คืออะไร ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เป็นสินทรัพย์อะไร หนี้สงสัยจะสูญ หมวด ปรับปรุง หนี้สงสัยจะสูญ ล้างค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ แบบฝึกหัด หนี้สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ทางภาษี สูตร การ คำนวณ หา ค่า เผื่อ หนี้ สงสัย จะ สูญ