ค่าใช้จ่าย คือ ( Expenses )


[Total: 2 Average: 5]

ค่าใช้จ่าย (Expenses) หมายถึง ต้นทุนชนิดหนึ่งที่กิจการได้ชำระเงินออกไป เพื่อก่อให้เกิดรายได้แก่กิจการ • ค่าใช้จ่ายต้องห้าม คือ ( Forbidden payment )
 • ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า คือ ( Advance cost )
 • ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี คือ ( Deferred Costs )
 • ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน คือ ( Operating expenses )
 • ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย คือ ( Accrued expenses )
 • ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา คือ ( Development costs )
 • ค่าใช้จ่ายในการบูรณะกลับคืน คือ ( Restoration Costs )
 • ค่าใช้จ่ายในการจัดหา คือ ( Acquisition Costs )
 • ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ คือ ( Exploration Costs )
 • ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ คือ ( Selling and Administrative Expenses )

 • ค่าใช้จ่าย คือ ( Expenses )

  วันที่: 8 ต.ค. 2561


  Tags: ค่าใช้จ่าย หมายถึง ลูกหนี้การค้า หมายถึง รายได้มีอะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายในการบริหาร มีอะไรบ้าง ความหมายบัญชี 5 หมวด ต้นทุนกับค่าใช้จ่ายต่างกันอย่างไร selling expense คือ หนี้สิน หมายถึง