ส่วนของเจ้าของ คือ ( Equity )


[Total: 2 Average: 5]

ส่วนของเจ้าของ (Equity) หมายถึง ทุนที่เจ้าของกิจการรวมทั้งหุ้นส่วนนำมาลงทุนโดยอาจเป็นในรูปทั้งเงินสดและสินทรัพย์อื่นๆ นอกจากนี้ส่วนของเจ้าของยังหมายรวมถึงกำไรสุทธิที่ยังมิได้แบ่งให้แก่ส่วนของเจ้าของกิจการอีกด้วย • ต้นทุนขาย คือ ( Cost of sales )
 • ต้นทุนร่วม คือ ( Joint Costs )
 • ต้นทุนการบริหาร คือ ( Administrative costs )
 • บัญชีต้นทุน คือ ( Cost Accounting )
 • บัญชีทุน คือ ( Capital Account )
 • ต้นทุนทางการเงิน คือ ( Financial cost )
 • สูตรทางบัญชี คำนวณหา ต้นทุนขาย สูตรหา ต้นทุนขาย
 • ต้นทุนผลิตสินค้า คือ ( Production cost )
 • ต้นทุนส่วนเพิ่ม คือ ( Incremental Cost )
 • ต้นทุนแปรสภาพ คือ ( Conversion Costs )

 • ส่วนของเจ้าของ คือ ( Equity )

  วันที่: 8 ต.ค. 2561


  Tags: ส่วนของเจ้าของ บัญชี มีอะไรบ้าง ส่วนของเจ้าของตามแม่บทการบัญชี สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ มีอะไรบ้าง ส่วนของเจ้าของ ภาษาอังกฤษ ทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนของเจ้าของ แบบฝึกหัด สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ บอกความหมายของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ ความหมายส่วนของเจ้าของหรือทุน