ส่วนของเจ้าของ คือ (Equity)


ส่วนของเจ้าของ (Equity) หมายถึง ทุนที่เจ้าของกิจการรวมทั้งหุ้นส่วนนำมาลงทุนโดยอาจเป็นในรูปทั้งเงินสดและสินทรัพย์อื่นๆ นอกจากนี้ส่วนของเจ้าของยังหมายรวมถึงกำไรสุทธิที่ยังมิได้แบ่งให้แก่ส่วนของเจ้าของกิจการอีกด้วย • สูตรทางบัญชี คำนวณหา ต้นทุนขาย สูตรหา ต้นทุนขาย
 • บัญชีต้นทุน คือ (Cost Accounting)
 • ต้นทุนทางการเงิน คือ (Financial cost)
 • การรับรู้รายได้ และต้นทุนงานรับเหมา
 • วัตถุประสงค์ แนวคิด ของ บัญชีต้นทุน
 • บัญชีต้นทุนงานสั่งทำ คือ (Work Order Costing Account)
 • ต้นทุนแปรสภาพ คือ (Conversion Costs)
 • ต้นทุนผลิตสินค้า คือ (Production cost)
 • กรอกแบบ ภงด.50 แล้วเป็นขาดทุน
 • เรื่องของงบกำไรและขาดทุนที่ควรรู้

 • ส่วนของเจ้าของ คือ (Equity)

  วันที่: 8 ต.ค. 2561


  Tags: ส่วนของเจ้าของ บัญชี มีอะไรบ้าง ส่วนของเจ้าของตามแม่บทการบัญชี สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ มีอะไรบ้าง ส่วนของเจ้าของ ภาษาอังกฤษ ทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนของเจ้าของ แบบฝึกหัด สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ บอกความหมายของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ ความหมายส่วนของเจ้าของหรือทุน