การจ่ายค่าจ้างทำของนิติบุคลต่างประเทศ


[Total: 2 Average: 5]
การจ่ายค่าจ้างทำของนิติบุคคลต่างประเทศ
การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายเงินค่าจ้างทำของให้แก่นิติบุคคลต่างประเทศและนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศประกอบกิจการในไทยโดยมิได้มีสำนักงานสาขาตั้งอยู่เป็นการถาวรในไทย กรมสรรพากรมีคำสั่งดังนี้
-กรณีการจ่ายเงินค่าจ้างทำของและจะต้องมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งในอัตราร้อยละ 5.0 ของยอดเงินที่จ่าย ผู้รับจ้างต้องเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายของต่างประเทศประกอบกิจการในไทย และมีการประกอบธุรกิจอย่างอื่นนอกจากรับจ้างทำของในไทย เช่น การซื้อขายสินค้า ผู้รับจ้างจะต้องมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อลูกจ้างในประเทศไทยตามมาตรา 65 ตรี (2) แห่งประมวลรัษฎากร
-กรณีผู้รับจ้างได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจในประเทศไทยตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตนั้น 

 • การบันทึกบัญชี แบบ Fob นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ตัวอย่าง
 • ในกรณีที่ได้รับค่านายหน้าจากต่างประเทศ ต้องเสียภาษีหรือไม่
 • กรมพัฒน์ จัดเต็ม คลังข้อมูลธุรกิจใหญ่ที่สุดในประเทศ
 • ค่าลดหย่อนบุตร ที่ศึกษาในต่างประเทศนำมาหักได้เท่าไรค่ะ
 • ภาษีระหว่างประเทศ
 • การยื่นแบบแสดงรายการภาษีของชาวต่างประเทศ
 • เรื่องการจ่ายเงินออกนอกประเทศ ต้องยื่น 54 หรือ 36 หรือไม่ กรณีอย่างนี้
 • สิ่งที่ควรระวังก่อนเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศเวียดนาม เพื่อนบ้านของไทย
 • กิจการซื้อสินค้าจากต่างประเทศ โดยมีเงื่อนไขแบบ F.O.B Shipping Point บันทึกบัญชีอ...
 • การแปลง ค่า เงินตรา ต่างประเทศ

 • การจ่ายค่าจ้างทำของนิติบุคลต่างประเทศ

  วันที่: 28 พ.ค. 2555