งบการเงิน (Financial statement)

Click to rate this post!
[Total: 132 Average: 5]

งบการเงิน (Financial statement) คือ รายงานทางบัญชีที่แสดงฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงานของกิจการ การเปลี่ยนแปลงเงินสดและสัดส่วนของผู้ถือหุ้น ตามแต่รอบปีบัญชีของกิจการ


บทความแนะนำ : -------------------------

งบการเงิน (Financial statement)
งบการเงิน (Financial statement)
(Visited 109 times, 1 visits today)
 
โทร.081-931-8341