สมุดแยกประเภททั่วไป คือ (General Ledger)


[Total: 2 Average: 5]

สมุดแยกประเภททั่วไป (General Ledger) หมายถึง สมุดที่บันทึกรวบรวมบัญชีแยกประเภทของทุกกิจกรรมบัญชี อันประกอบไปด้วยบันทึการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนทุนของเจ้าของกิจการ ซึ่งเป็นการบันทึกต่อจากสมุดบันทึกรายวัน • ความหมาย ของ บัญชีแยกประเภท
 • การหายอดคงเหลือของสมุดบัญชีแยกประเภท คือ (Determining Account Balances)
 • ตัวอย่าง การทำบัญชีแยกประเภท
 • สมุดแยกประเภทลูกหนี้รายตัว (Subsidiary Account Receivable)
 • บัญชีแยกประเภทที่นิยมใช้ มีอยู่ 2 ประเภท
 • ยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภท คือ (Account Balance)
 • บัญชีแยกประเภท คือ ( Ledger )
 • สมุดบัญชีแยกประเภท คือ (Ledger book)
 • ชนิดของบัญชีแยกประเภท
 • รูปแบบบัญชีแยกประเภทที่นิยมใช้

 • สมุดแยกประเภททั่วไป คือ (General Ledger)

  วันที่: 19 ต.ค. 2561


  Tags: บัญชีแยกประเภท ภาษาอังกฤษ แบบฟอร์มบัญชีแยกประเภทย่อย บัญชี แยก ประเภท ทั่วไป แม่ แบบ excel โจทย์สมุดรายวันทั่วไป แยกประเภท งบทดลอง แบบฟอร์มแยกประเภทลูกหนี้รายตัว โจทย์ สมุด ราย วัน ทั่วไป แยก ประเภท พร้อม เฉลย แบบฝึกหัดบัญชีแยกประเภท พร้อมเฉลย ประเภทของบัญชี 5 ประเภท