สมุดรายวันทั่วไป คือ ( General Journal )


[Total: 2 Average: 5]

สมุดรายวันทั่วไป (General Journal) หมายถึง สมุดที่ใช้บันทึก รวบรวมรายการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานปกติของกิจการ เช่น บัญชีเงินสด บัญชีเจ้าหนี้การค้า บัญชีถอนใช้ส่วนตัว บัญชีรายได้ เป็นต้น • สมุดบัญชีขั้นต้น สมุดรายวัน มีอะไรบ้าง
 • หลักการบันทึกรายการใน สมุดรายวันทั่วไป
 • การทำบัญชีในสมุดรายวัน สิ่งง่ายๆที่ใครก็ทำได้
 • สมุดรายวันซื้อ คือ ( Purchases Journal )
 • สมุดรายวันรับเงิน คือ ( Cash Receipts Journal )
 • สมุดรายวันจ่ายเงิน คือ ( Cash Disbursemensts Journal )
 • หลักในการจัดทำบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่ว ๆ ไป
 • สมุดรายวันเฉพาะสำหรับกิจการที่มีรายการค้าเกิดขึ้นจำนวนมาก
 • หาแบบฟอร์มสมุดรายวันซื้อ
 • สมุดรายวัน

 • สมุดรายวันทั่วไป คือ ( General Journal )

  วันที่: 19 ต.ค. 2561


  Tags: สมุดรายวันซื้อ คือ สมุดรายวันแยกประเภท โจทย์สมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันทั่วไป excel รูปแบบสมุดรายวันทั่วไป ประโยชน์ของสมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวัน 5 เล่ม เลขที่บัญชี5หมวด