สินค้าระหว่างผลิต คือ (Good in Process)


สินค้าระหว่างผลิต (Good in Process) หมายถึง สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในระหว่างกระบวนการผลิตและยังไม่เสร็จสมบรูณ์ ซึ่งยังไม่ถือเป็นสินค้าสำเร็จรูปแต่ถือเป็นสินค้าคงเหลือปลายงวดของกิจการ ซึ่งจะถูกบันทึกในรายงานงบดุลในด้านฝั่งสินทรัพย์หมุนเวียน • ข้อแตกต่าง ดี เสีย ระหว่าง บริษัท กับ หจก
 • ข้อแตกต่าง ระหว่าง การบัญชีการเงิน และ การบัญชีบริหาร
 • ภาษีระหว่างประเทศ
 • งานระหว่างทำ คือ (Work in Progress)
 • การปริวรรตเงินตราระหว่างประเทศ
 • ข้อแตกต่างระหว่างบัญชีการเงินและบัญชีภาษีอากร
 • การเปรียบเทียบ วิธีระหว่าง FOB กับ CIF
 • ร่วมมือระหว่างสภาวิชาชีพบัญชีกับตลาดหลักทรัพย์
 • ผลต่อการบริหารเพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างกำไรกับสภาพคล่องของผู้บริหาร
 • การบันทึกบัญชีเงินกู้ยืมระหว่างกัน

 • สินค้าระหว่างผลิต คือ (Good in Process)

  วันที่: 19 ต.ค. 2561


  Tags: งานระหว่างทํา คือ ธุรกิจผลิตสินค้า คือ ตัวอย่างงบการเงินของธุรกิจอุตสาหกรรม กิจการผลิต หมายถึง งานระหว่างทําปลายงวด หายังไง งานระหว่างทําปลายงวด สูตร การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ แบบฝึกหัด งบ ต้นทุน การ ผลิต