การบัญชีต้นทุนรวมที่คํานวณต้นทุนการผลิตทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตในงวดหนึ่ง


              วิธีการบัญชีต้นทุนรวม  บางครั้งอาจจะเรียกว่า  “ วิธีต้นทุนเต็ม ”  หมายถึง  การคํานวณต้นทุนการผลิตทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ในงวดหนึ่งประกอบด้วย   ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรงและค่าใช้จ่ายการผลิตในส่วนที่เป็นทั้งต้นทุนคงที่และต้นทนุผันแปรรวมกันจัด   เป็นต้นทุนผลิตภัณฑ์ปรากฏในรูปของต้นทุนสินค้าที่ผลิตหรือต้นทุนงานระหว่างผลิตจนกว่าจะถูกจําหน่ายออกไปก็จะถือ เป็นต้นทุนขาย  วิธีการบัญชีต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนผลิตภัณฑ์ไม่ใช้ต้นทุนงวดเวลา  มีผลทําให้ต้นทุนสินค้าคงเหลือวิธีนี้ มีค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่รวมอยู่ด้วย

 • บัญชีต้นทุน คือ ( Cost Accounting )
 • การบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต คือ ( Process Costing )
 • บัญชีต้นทุนงานสั่งทำ คือ ( Work Order Costing Account )
 • วัตถุประสงค์ แนวคิด ของ บัญชีต้นทุน
 • ลักษณะของการบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต
 • ต้องการวางระบบบัญชีต้นทุนในโรงงาน ต้องทำอย่างไรค่ะ
 • มารู้จัก การบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ กันนะคะ
 • หน้าที่ของการบัญชีต้นทุนในองค์กรธุรกิจ
 • การบัญชีต้นทุนที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการ
 • บัญชีต้นทุนกับแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

 • การบัญชีต้นทุนรวมที่คํานวณต้นทุนการผลิตทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตในงวดหนึ่ง

  วันที่: 30 ธ.ค. 2552


  Tags: ต้นทุน บัญชี บัญชีต้นทุนรวม บัญชีภาษีอากร