การบัญชีต้นทุนรวมที่คํานวณต้นทุนการผลิตทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตในงวดหนึ่ง

Click to rate this post!
[Total: 60 Average: 5]

              วิธีการบัญชีต้นทุนรวม  บางครั้งอาจจะเรียกว่า  “ วิธีต้นทุนเต็ม ”  หมายถึง  การคํานวณต้นทุนการผลิตทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ในงวดหนึ่งประกอบด้วย   ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรงและค่าใช้จ่ายการผลิตในส่วนที่เป็นทั้งต้นทุนคงที่และต้นทนุผันแปรรวมกันจัด   เป็นต้นทุนผลิตภัณฑ์ปรากฏในรูปของต้นทุนสินค้าที่ผลิตหรือต้นทุนงานระหว่างผลิตจนกว่าจะถูกจําหน่ายออกไปก็จะถือ เป็นต้นทุนขาย  วิธีการบัญชีต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนผลิตภัณฑ์ไม่ใช้ต้นทุนงวดเวลา  มีผลทําให้ต้นทุนสินค้าคงเหลือวิธีนี้ มีค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่รวมอยู่ด้วย

การบัญชีต้นทุนรวมที่คํานวณต้นทุนการผลิตทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตในงวดหนึ่ง
การบัญชีต้นทุนรวมที่คํานวณต้นทุนการผลิตทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตในงวดหนึ่ง

(Visited 30 times, 1 visits today)
 
โทร.081-931-8341
 
Scroll to Top