งบกำไรขาดทุน คือ (Income Statement)


[Total: 2 Average: 5]

งบกำไรขาดทุน (Income Statement) หมายถึง งบการเงินประเภทหนึ่งที่แสดงผลการดำเนินงานของกิจการ เช่น รายได้ ค่าใช้จ่าย และกำไรหรือขาดทุนสุทธิ ในรอบบัญชีของกิจการ • กำไรขาดทุนสะสม คือ ( Retained earnings )
 • รายการพิเศษในงบกำไรขาดทุน รายการที่ไม่ได้เกี่ยวกับการดำเนินงาน
 • ประโยชน์ ของ การวางแผนกำไรขาดทุน
 • หลักการบัญชีคู่ เพื่อหาผลกำไรขาดทุน
 • งบดุล งบกำไรขาดทุน ไม่ตรงกับ หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 • ต้องการข้อมูล รายงานงบกำไรขาดทุน หรือสถิติแสดงรายได้
 • กำไรขาดทุนสุทธิ คือ ( Net Profit/Loss )
 • การคำนวณกำไรขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน-รถเก๋ง เกิน 1 ล้านบาท
 • กำไรขาดทุนจากการซื้อเครื่องจักร
 • ทรัพย์สินและกำไรขาดทุนของคณะบุคคล (ด่วนมาก)

 • งบกำไรขาดทุน คือ (Income Statement)

  วันที่: 24 ต.ค. 2561


  Tags: ประโยชน์ของงบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนธุรกิจบริการ งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ภาษาอังกฤษ งบแสดงฐานะการเงิน หมายถึง แบบฝึกหัดงบกําไรขาดทุนแบบหลายขั้น แบบฟอร์มงบกําไรขาดทุน excel ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน งบกําไรขาดทุน