งบกำไรขาดทุน คือ (Income Statement)


งบกำไรขาดทุน (Income Statement) หมายถึง งบการเงินประเภทหนึ่งที่แสดงผลการดำเนินงานของกิจการ เช่น รายได้ ค่าใช้จ่าย และกำไรหรือขาดทุนสุทธิ ในรอบบัญชีของกิจการ • กำไรขาดทุนสะสม คือ (Retained earnings)
 • ประโยชน์ ของ การวางแผนกำไรขาดทุน
 • รายการพิเศษในงบกำไรขาดทุน รายการที่ไม่ได้เกี่ยวกับการดำเนินงาน
 • หลักการบัญชีคู่ เพื่อหาผลกำไรขาดทุน
 • งบดุล งบกำไรขาดทุน ไม่ตรงกับ หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 • ต้องการข้อมูล รายงานงบกำไรขาดทุน หรือสถิติแสดงรายได้
 • งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเงินที่่สรุปผลการเปรียบเทียบรายได้กับค่าใช้จ่ายของรอบ...
 • กำไรขาดทุนจากการซื้อเครื่องจักร
 • มารู้จักงบกำไรขาดทุนกัน
 • ทรัพย์สินและกำไรขาดทุนของคณะบุคคล (ด่วนมาก)

 • งบกำไรขาดทุน คือ (Income Statement)

  วันที่: 24 ต.ค. 2561


  Tags: ประโยชน์ของงบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนธุรกิจบริการ งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ภาษาอังกฤษ งบแสดงฐานะการเงิน หมายถึง แบบฝึกหัดงบกําไรขาดทุนแบบหลายขั้น แบบฟอร์มงบกําไรขาดทุน excel ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน งบกําไรขาดทุน