สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (Intangible Assets)

Click to rate this post!
[Total: 21 Average: 5]

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (Intangible Assets) คือ สินทรัพย์ที่ไม่สามารถระบุเป็นจำนวนเงินได้และไม่มีคุณสมบัติทางกายภาพ เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สัมปทาน เป็นต้น

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (Intangible Assets)
(Visited 19 times, 1 visits today)