การกระจายภาษีในระหว่างงวดบัญชี เป็นการกระจายภาระภาษีในลักษณะที่แสดงให้เห็นกำไรก่อนรายการพิเศษ

Click to rate this post!
[Total: 64 Average: 5]

                การกรระจายภาระภาษีในระหว่างงวดบัญชี คือ การนำภาษีเงินได้ไปหักรายการที่ก่อให้เกิดภาษีนั้นขึ้น และแสดงความสัมพันธ์ของรายการนี้ในงบกำไรขาดทุน เป็นการกระจายภาระภาษีในลักษณะที่แสดงให้เห็นกำไรก่อนรายการพิเศษ รายการพิเศษ รายการปรุบปรุงกำไรของปีก่อนกับกำไรสะสมต้นปี รายการปรับปรุงกับส่วนของผู้ถือหุ้นโดยตรง ภาษีเงินได้ที่บริษัทต้องเสียทั้งสิ้นจะถูกกระจายไปแสดงในงบกำไรขาดทุน (เป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานและสำหรับรายการพิเศษ) ในงบกำไรสะสม (รายการปรับปุรงของงวดปีก่อนที่มีผลต่อภาษีเงินได้) และในงบดุล (เฉพาะส่วนของภาษีที่ผลต่อส่วนของผู้ถือหุ้นยกเว้นกำไรสะสม) ข้อสนับสนุนในการกระจายภาษี คือ ภาษีควรจะแสดงไว้ควบคู่กับรายการที่ก่อให้เกิดภาษีขึ้นในงบการเงิน ถ้านำภาษีเงินได้ทั้งหมดไปแสดงหักก่อนที่จะไก้กำไรก่อนรายการพิเศษแล้ว จะทำให้มีข้อผิดพลาดดังต่อไปนี้

1.กำไรก่อนรายกาารพิเศษไม่ถูกต้องเพราะจะแสดงกำรไที่หักภาษีแล้ว แต่ภาษีนั้นมิใช่เป็นภาษีของการดำเนิงานปัจจุบัน
2.รายการพิเศษจะแสดงจำนวนก่อนหักหรือบวกภาษีแทนที่จะเป็นจำนวนสุทธิ (หลังหักหรือบวกภาษี) ซึ่งไม่ถูกต้อง
3.กำไรสุทธิประจำปีที่ไม่ถูกต้อง เพราะได้นำภาษีสำหรับรายการปรุบปรุงกำไรปีก่อนบวกหรือหักแล้ว 4.กำไรสะสมต้นปีที่ปรับปรุงแล้วไม่ถูกต้อง เพราะรายการปรับปรุงกำไรของปีก่อน มิใช่จำนวนสุทธิหลังจากบวกหรือหักภาษีแล้ว

การกระจายภาษีในระหว่างงวดบัญชี  เป็นการกระจายภาระภาษีในลักษณะที่แสดงให้เห็นกำไรก่อนรายการพิเศษ
การกระจายภาษีในระหว่างงวดบัญชี เป็นการกระจายภาระภาษีในลักษณะที่แสดงให้เห็นกำไรก่อนรายการพิเศษ

(Visited 10 times, 1 visits today)
 
โทร.081-931-8341
 
Scroll to Top