เงินลงทุน คือ ( Investment )

Click to rate this post!
[Total: 21 Average: 5]

เงินลงทุน (Investment) หมายถึง หลักทรัพย์ ตราสารทางการเงินหรือทองคำที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทที่นับรวมเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องสูงของกิจการ

เงินลงทุน คือ ( Investment )
(Visited 9 times, 1 visits today)