ต้นทุนส่วนเพิ่ม คือ ( Incremental Cost )


[Total: 2 Average: 5]

ต้นทุนส่วนเพิ่ม (Incremental Cost) หมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่ผู้ผลิตตัดสินใจเปลี่ยนแปลงการผลิต เช่น จำนวนแรงงาน เป็นต้น


ต้นทุนส่วนเพิ่ม คือ ( Incremental Cost )

 • ต้นทุนขาย คือ ( Cost of sales )
 • บัญชีต้นทุน คือ ( Cost Accounting )
 • ต้นทุนร่วม คือ ( Joint Costs )
 • ต้นทุนการบริหาร คือ ( Administrative costs )
 • สูตรทางบัญชี คำนวณหา ต้นทุนขาย สูตรหา ต้นทุนขาย
 • ต้นทุนทางการเงิน คือ ( Financial cost )
 • ต้นทุนผลิตสินค้า คือ ( Production cost )
 • ต้นทุนแปรสภาพ คือ ( Conversion Costs )
 • การบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต คือ ( Process Costing )
 • บัญชีต้นทุนงานสั่งทำ คือ ( Work Order Costing Account )

 • ต้นทุนส่วนเพิ่ม คือ ( Incremental Cost )

  วันที่: 24 ต.ค. 2561


  Tags: marginal cost คือ ต้นทุนเฉลี่ย สูตร ต้นทุนเอกชน ต้นทุนสังคม หมายถึง ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ มีกี่ประเภท รายได้ส่วนเพิ่ม หมายถึง พฤติกรรม ต้นทุน cost behavior เส้น mc คือ เส้นอุปทานของผู้ผลิต admin cost คือ