ต้นทุนส่วนเพิ่ม คือ (Incremental Cost)


ต้นทุนส่วนเพิ่ม (Incremental Cost) หมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่ผู้ผลิตตัดสินใจเปลี่ยนแปลงการผลิต เช่น จำนวนแรงงาน เป็นต้น • ต้นทุนทางการเงิน คือ (Financial cost)
 • ต้นทุนขาย คือ (Cost of sales)
 • บัญชีต้นทุน คือ (Cost Accounting)
 • บัญชีต้นทุนงานสั่งทำ คือ (Work Order Costing Account)
 • ต้นทุนแปรสภาพ คือ (Conversion Costs)
 • ต้นทุนผลิตสินค้า คือ (Production cost)
 • การบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต คือ (Process Costing)
 • สูตรทางบัญชี คำนวณหา ต้นทุนขาย สูตรหา ต้นทุนขาย
 • การรับรู้รายได้ และต้นทุนงานรับเหมา
 • วัตถุประสงค์ แนวคิด ของ บัญชีต้นทุน

 • ต้นทุนส่วนเพิ่ม คือ (Incremental Cost)

  วันที่: 24 ต.ค. 2561


  Tags: marginal cost คือ ต้นทุนเฉลี่ย สูตร ต้นทุนเอกชน ต้นทุนสังคม หมายถึง ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ มีกี่ประเภท รายได้ส่วนเพิ่ม หมายถึง พฤติกรรม ต้นทุน cost behavior เส้น mc คือ เส้นอุปทานของผู้ผลิต admin cost คือ