ต้นทุนส่วนเพิ่ม คือ ( Incremental Cost )

Click to rate this post!
[Total: 24 Average: 4.9]

ต้นทุนส่วนเพิ่ม (Incremental Cost) หมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่ผู้ผลิตตัดสินใจเปลี่ยนแปลงการผลิต เช่น จำนวนแรงงาน เป็นต้น

ต้นทุนส่วนเพิ่ม คือ ( Incremental Cost )
(Visited 371 times, 6 visits today)