รายได้ส่วนเพิ่ม คือ (Incremental Revenue)


รายได้ส่วนเพิ่ม (Incremental Revenue) คือ รายได้หรือรายรับที่เพิ่มขึ้น หลังจากที่กิจการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตปกติของกิจการ • รายได้ค้างรับ คือ (Accrued Incomes)
 • รายจ่ายฝ่ายรายได้ คือ (Revenue Expenditures)
 • การรับรู้รายได้ และต้นทุนงานรับเหมา
 • รายได้จากหุ้นกู้ ผลตอบแทนของจำนวนเงินซึ่งลงทุนซื้อหุ้นกู้
 • ส่วนลดเงินสดถือเป็นรายได้หรือตัวหักของซื้อสินค้า
 • รายได้อื่น คือ (Other Income)
 • การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายของผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน
 • รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี
 • มีรายได้จากอินเตอร์เน็ตต้องเสียภาษีหรือไม่
 • การรับรุ้รายได้ทางภาษี

 • รายได้ส่วนเพิ่ม คือ (Incremental Revenue)

  วันที่: 24 ต.ค. 2561


  Tags: ต้นทุนส่วนเพิ่ม หมายถึง ต้นทุนเฉลี่ย สูตร marginal revenue คือ รายรับจากการผลิต marginal cost หายังไง ต้นทุนการผลิตระยะยาว avc คือ กราฟต้นทุนคงที่