รายได้ส่วนเพิ่ม คือ ( Incremental Revenue )

Click to rate this post!
[Total: 23 Average: 4.9]

รายได้ส่วนเพิ่ม (Incremental Revenue) คือ รายได้หรือรายรับที่เพิ่มขึ้น หลังจากที่กิจการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตปกติของกิจการ

รายได้ส่วนเพิ่ม คือ ( Incremental Revenue )
(Visited 216 times, 1 visits today)