รายได้ส่วนเพิ่ม คือ ( Incremental Revenue )


[Total: 2 Average: 5]

รายได้ส่วนเพิ่ม (Incremental Revenue) คือ รายได้หรือรายรับที่เพิ่มขึ้น หลังจากที่กิจการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตปกติของกิจการ • รายได้ คือ ( Revenues )
 • รายได้ค้างรับ คือ ( Accrued Incomes )
 • การบันทึกรายได้ คือ ( The Revenue Realization )
 • รายได้รับล่วงหน้า คือ ( Deferred Incomes )
 • รายได้อื่น คือ ( Other Income )
 • รายได้อื่นๆ ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง
 • รายได้จากการขายสินค้า ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง
 • รายได้จากการบริการ ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง
 • รายจ่ายฝ่ายรายได้ คือ ( Revenue Expenditures )
 • การรับรู้รายได้ และต้นทุนงานรับเหมา

 • รายได้ส่วนเพิ่ม คือ ( Incremental Revenue )

  วันที่: 24 ต.ค. 2561


  Tags: ต้นทุนส่วนเพิ่ม หมายถึง ต้นทุนเฉลี่ย สูตร marginal revenue คือ รายรับจากการผลิต marginal cost หายังไง ต้นทุนการผลิตระยะยาว avc คือ กราฟต้นทุนคงที่