วิธีการต้นทุนงานสั่งทำ คือ (Job Order Cost System)


วิธีการต้นทุนงานสั่งทำ (Job Order Cost System) หมายถึง ต้นทุนจากลักษณะการผลิตที่ทำการผลิตเมื่อได้รับคำสั่งผลิตจากลูกค้าเท่านั้น ซึ่งการผลิตสินค้าแต่ละครั้งจะมีลักษณะแตกต่างกันไปตามความต้องการของลูกค้า • ต้นทุนทางการเงิน คือ (Financial cost)
 • ต้นทุนขาย คือ (Cost of sales)
 • บัญชีต้นทุน คือ (Cost Accounting)
 • บัญชีต้นทุนงานสั่งทำ คือ (Work Order Costing Account)
 • ต้นทุนแปรสภาพ คือ (Conversion Costs)
 • ต้นทุนผลิตสินค้า คือ (Production cost)
 • สูตรทางบัญชี คำนวณหา ต้นทุนขาย สูตรหา ต้นทุนขาย
 • การบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต คือ (Process Costing)
 • ต้นทุนส่วนเพิ่ม คือ (Incremental Cost)
 • การรับรู้รายได้ และต้นทุนงานรับเหมา

 • วิธีการต้นทุนงานสั่งทำ คือ (Job Order Cost System)

  วันที่: 24 ต.ค. 2561


  Tags: การบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ ppt. แบบฝึกหัด บัญชี ต้นทุน งาน สั่ง ทำ ธุรกิจงานสั่งทำ บัตรต้นทุนงานสั่งทำ วงจรต้นทุนการผลิตคืออะไร job order ตัวอย่าง การ รับ รู้ ราย ได้ ต้นทุน งาน สั่ง ทำ วงจรต้นทุนการผลิตคืออะไร อธิบายโดยสรุป