ผลิตภัณฑ์รวม (Joint Product)

Click to rate this post!
[Total: 131 Average: 5]

ผลิตภัณฑ์รวม (Joint Product) หมายถึง ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปที่เกิดจากการใช้กระบวนการผลิตร่วมกัน  จึงทำให้มีต้นทุนการผลิตร่วม เช่น วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรงและค่าใช้จ่ายในการผลิต

ผลิตภัณฑ์รวม (Joint Product)
ผลิตภัณฑ์รวม (Joint Product)
(Visited 87 times, 1 visits today)
 
โทร.081-931-8341
 
Scroll to Top