ต้นทุนร่วม คือ ( Joint Costs )


[Total: 2 Average: 5]

ต้นทุนร่วม (Joint Costs)  หมายถึง ต้นทุนที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตหนึ่งซึ่งทำให้เกิดผลิตภัณฑ์/ สินค้าตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปก่อนถึงจุดแยกผลิตภัณฑ์


ต้นทุนร่วม คือ ( Joint Costs )

 • ต้นทุนขาย คือ ( Cost of sales )
 • บัญชีต้นทุน คือ ( Cost Accounting )
 • ต้นทุนการบริหาร คือ ( Administrative costs )
 • สูตรทางบัญชี คำนวณหา ต้นทุนขาย สูตรหา ต้นทุนขาย
 • ต้นทุนทางการเงิน คือ ( Financial cost )
 • ต้นทุนผลิตสินค้า คือ ( Production cost )
 • ต้นทุนส่วนเพิ่ม คือ ( Incremental Cost )
 • ต้นทุนแปรสภาพ คือ ( Conversion Costs )
 • การบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต คือ ( Process Costing )
 • บัญชีต้นทุนงานสั่งทำ คือ ( Work Order Costing Account )

 • ต้นทุนร่วม คือ ( Joint Costs )

  วันที่: 24 ต.ค. 2561


  Tags: โจทย์การปันส่วนต้นทุนร่วม ผลิตภัณฑ์พลอยได้ ตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์ร่วม joint products หมายถึง ผลิตภัณฑ์พลอยได้ by product หมายถึง ตัวอย่าง การ คำนวณ ต้นทุน ผลิตภัณฑ์ ต้นทุนร่วม common cost การปันส่วนต้นทุนการผลิต ตัวอย่างการปันส่วนต้นทุน เกณฑ์ในการปันส่วนต้นทุนร่วมมีอะไรบ้าง โจทย์การปันส่วนต้นทุนร่วม ผลิตภัณฑ์ร่วม joint products หมายถึง ผลิตภัณฑ์พลอยได้ by product หมายถึง ตัวอย่าง การ คำนวณ ต้นทุน ผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างต้นทุนการผลิต สูตรบัญชีต้นทุน ความแตกต่างของ ผลิตผลร่วม กับ ผลิตผลพลอยได้