ต้นทุนร่วม คือ (Joint Costs)


ต้นทุนร่วม (Joint Costs)  หมายถึง ต้นทุนที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตหนึ่งซึ่งทำให้เกิดผลิตภัณฑ์/ สินค้าตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปก่อนถึงจุดแยกผลิตภัณฑ์  • สูตรทางบัญชี คำนวณหา ต้นทุนขาย สูตรหา ต้นทุนขาย
  • บัญชีต้นทุน คือ (Cost Accounting)
  • ต้นทุนทางการเงิน คือ (Financial cost)
  • การรับรู้รายได้ และต้นทุนงานรับเหมา
  • วัตถุประสงค์ ของ บัญชีต้นทุน

  • ต้นทุนร่วม คือ (Joint Costs)

    วันที่: 24 ต.ค. 2561


    Tags: โจทย์การปันส่วนต้นทุนร่วม ผลิตภัณฑ์พลอยได้ ตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์ร่วม joint products หมายถึง ผลิตภัณฑ์พลอยได้ by product หมายถึง ตัวอย่าง การ คำนวณ ต้นทุน ผลิตภัณฑ์ ต้นทุนร่วม common cost การปันส่วนต้นทุนการผลิต ตัวอย่างการปันส่วนต้นทุน