ต้นทุนร่วม คือ (Joint Costs)


ต้นทุนร่วม (Joint Costs)  หมายถึง ต้นทุนที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตหนึ่งซึ่งทำให้เกิดผลิตภัณฑ์/ สินค้าตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปก่อนถึงจุดแยกผลิตภัณฑ์ • ต้นทุนทางการเงิน คือ (Financial cost)
 • ต้นทุนขาย คือ (Cost of sales)
 • บัญชีต้นทุน คือ (Cost Accounting)
 • บัญชีต้นทุนงานสั่งทำ คือ (Work Order Costing Account)
 • ต้นทุนแปรสภาพ คือ (Conversion Costs)
 • ต้นทุนผลิตสินค้า คือ (Production cost)
 • สูตรทางบัญชี คำนวณหา ต้นทุนขาย สูตรหา ต้นทุนขาย
 • การบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต คือ (Process Costing)
 • ต้นทุนส่วนเพิ่ม คือ (Incremental Cost)
 • การรับรู้รายได้ และต้นทุนงานรับเหมา

 • ต้นทุนร่วม คือ (Joint Costs)

  วันที่: 24 ต.ค. 2561


  Tags: โจทย์การปันส่วนต้นทุนร่วม ผลิตภัณฑ์พลอยได้ ตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์ร่วม joint products หมายถึง ผลิตภัณฑ์พลอยได้ by product หมายถึง ตัวอย่าง การ คำนวณ ต้นทุน ผลิตภัณฑ์ ต้นทุนร่วม common cost การปันส่วนต้นทุนการผลิต ตัวอย่างการปันส่วนต้นทุน