หนี้สิน คือ ( Liabilities )

Click to rate this post!
[Total: 21 Average: 5]

หนี้สิน (Liabilities) หมายถึง ภาระผูกพันของกิจการอันเกิดจากรายการค้า การกู้ยืม หรืออื่นๆ ซึ่งกิจการต้องชำระคืนในภายหน้าด้วยสินทรัพย์หรือบริการ

หนี้สิน คือ ( Liabilities )
(Visited 16 times, 1 visits today)