หนี้สิน คือ ( Liabilities )


[Total: 2 Average: 5]

หนี้สิน (Liabilities) หมายถึง ภาระผูกพันของกิจการอันเกิดจากรายการค้า การกู้ยืม หรืออื่นๆ ซึ่งกิจการต้องชำระคืนในภายหน้าด้วยสินทรัพย์หรือบริการ • หนี้สินหมุนเวียน คือ ( Current Liabilities )
 • หนี้สินไม่หมุนเวียน คือ ( Non - Current Liabilities )
 • หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น คือ ( Other Non-current Liabilities )
 • หนี้สิน มีกี่ประเภท อะไรบ้าง ( There are many types )
 • หนี้สินหมุนเวียน และ หนี้สินไม่หมุนเวียน คือ ประกอบด้วย 15 ประเภท
 • หนี้สินหมุนเวียนอื่น คือ ( Other Current Liabilities )
 • หนี้สินระยะยาว คือ ( Long-term liabilities )
 • หนี้สินระยะยาว คือ ( Long term Liabilities )
 • หนี้สินหมุนเวียน ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง
 • หนี้สินหมุนเวียน คือ ( Current Liabilities )

 • หนี้สิน คือ ( Liabilities )

  วันที่: 24 ต.ค. 2561


  Tags: หนี้สินหมุนเวียนอื่น มีอะไรบ้าง หนี้สินระยะยาว ลักษณะของหนี้สิน หนี้สินไม่หมุนเวียน 5 ประเภท หนี้สินไม่หมุนเวียน ประกอบด้วย หนี้สินหมุนเวียน 15 รายการ การ รับ รู้ หนี้สิน หมาย ถึง เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น คือ