เงินลงทุนระยะยาว คือ ( Long-term Investment )


[Total: 2 Average: 5]

เงินลงทุนระยะยาว (Long-term Investment) หมายถึง หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกิจการที่ซื้อไว้ ด้วยวัตถุประสงค์ในการหาผลประโยชน์จากการลงทุนนั้นและไม่มีความตั้งใจที่จะขายเพื่อต้องการเงินสดในลักษณะลงทุนชั่วคราว หรือใช้สำหรับดำเนินกิจกรรมโดยปกติของกิจการ • เงินลงทุน คือ ( Investment )
 • การจัดประเภทเงินลงทุน ในการถือหลักทรัพย์การถือตราสารหนี้
 • การโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
 • ไฟเขียวต่างด้าวอีก 23 ราย ลงทุนในไทย เม็ดเงินลงทุน 760 ล้านบาท จ้างงานคนไทยเกือบ...
 • เงินลงทุนชั่วคราว คือ ( Current Investments )
 • การวิเคราะห์การลงทุน เพื่อใช้เงินลงทุนของธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความเสี...
 • การตีราคาเงินลงทุนซื้อหุ้นกู้เพื่อแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
 • การด้อยค่า ของ เงินลงทุน
 • เงินลงทุน และ ภาระภาษี คือ
 • เงินลงทุนในตราสารหนี้ คือ (Investment in Debt Securities)

 • เงินลงทุนระยะยาว คือ ( Long-term Investment )

  วันที่: 24 ต.ค. 2561


  Tags: เงินลงทุนระยะยาว หมวด เงินลงทุนระยะสั้น งบการเงิน เงินลงทุนระยะสั้น คือ เงินลงทุนระยะยาวในหุ้นทุน เงินลงทุนระยะยาว งบการเงิน กรณีการซื้อหุ้นทุนเป็นหน่วยรวม มีการกําหนด มูลค่าของเงิน ลงทุน อย่างไร เงินลงทุนชั่วคราว เป็นสินทรัพย์ ประเภทของเงินลงทุน