สำรองตามกฎหมาย คือ ( Legal Reserve )


[Total: 2 Average: 5]

สำรองตามกฏหมาย (Legal Reserve) หมายถึง เงินทุนสำรองที่กิจการมีไว้ตามข้อกำหนดกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยกำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนสำรองของกิจการไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี • ตีราคาตามราคาสินค้าสำรองประจำ คือ ( Base Stock )
 • เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การคำนวณภาษีเงินได้บคคลธรรมดาในกรณีที่ลาออกจากงาน และได้รับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ...
 • เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ส่วนเกินทุน กำไรสะสม และสำรอง
 • สำรองอื่น คือ (Other Reserves)
 • เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การสำรองเงินให้คนต่างประเทศ
 • เงินสำรองตามกฎหมายต้องมีเท่าไหร
 • การนำเงินสำรองตามกฎหมายมาเฉลี่ยค่าหุ้นกรณีลดทุน
 • สิทธิทางภาษีของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • สำรองตามกฎหมาย คือ ( Legal Reserve )

  วันที่: 24 ต.ค. 2561


  Tags: สํารองตามกฎหมาย หมวดบัญชี วิธีคำนวณเงินสำรองตามกฎหมาย สำรองตามกฎหมาย มีไว้เพื่ออะไร การตั้งสํารองต่างๆ ลดเงินสำรองตามกฎหมาย ตั้ง สำรอง ตาม กฎหมาย บริษัทจำกัด วิธีการจ่ายเงินปันผลจากกําไรสะสม กําไรสะสมต้นงวด หาจาก