หนี้สินระยะยาว คือ ( Long term Liabilities )


[Total: 2 Average: 5]

หนี้สินระยะยาว (Long term Liabilities) หมายถึง ภาระผูกพันที่กิจการจะต้องชำระต่อบุคคล สถาบันการเงินหรือกิจการอื่นๆ โดยมีระยะเวลาการชำระคืนเกินกว่า 1 ปี • หนี้สินหมุนเวียน คือ ( Current Liabilities )
 • หนี้สินไม่หมุนเวียน คือ ( Non - Current Liabilities )
 • หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น คือ ( Other Non-current Liabilities )
 • หนี้สิน มีกี่ประเภท อะไรบ้าง ( There are many types )
 • หนี้สินหมุนเวียน และ หนี้สินไม่หมุนเวียน คือ ประกอบด้วย 15 ประเภท
 • หนี้สินหมุนเวียนอื่น คือ ( Other Current Liabilities )
 • หนี้สิน คือ ( Liabilities )
 • หนี้สินระยะยาว คือ ( Long-term liabilities )
 • หนี้สินหมุนเวียน ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง
 • หนี้สินหมุนเวียน คือ ( Current Liabilities )

 • หนี้สินระยะยาว คือ ( Long term Liabilities )

  วันที่: 24 ต.ค. 2561


  Tags: หนี้สินระยะยาว มีอะไรบ้าง หนี้สินระยะยาว สูตร หนี้สินไม่หมุนเวียน ประกอบด้วย หนี้สินไม่หมุนเวียน 5 ประเภท เงินลงทุนระยะสั้น งบการเงิน หนี้สินหมุนเวียน 15 รายการ เครื่องใช้สํานักงาน เป็นสินทรัพย์อะไร สินทรัพย์หมุนเวียนได้แก่อะไรบ้าง