ความเห็นของผู้สอบบัญชี

Click to rate this post!
[Total: 74 Average: 5]

                        ผู้สอบบัญชีสามารถแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขก็ต่อเมื่อ

1.ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานตรวจสองงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชีรับรองทั่วไป
2.ผู้สอบบัญชีเห็นว่างบการเงินที่ตรวจสอบนั้นได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดไว้อย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

โดยทั่วไป รายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขประกอบด้วย 3 วรรค คือ(1)วรรคนำ (วรรคที่หนึ่ง) (2) วรรคขอบเขต(วรรคที่สอง) และ (3)วรรคความเห็น(วรรคที่สาม) ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ผู้สอบบัญชีจะแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขก็ต่อเมื่อ (1)ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปได้เป็นส่วนใหญ่แต่อาจมีบางเรื่องที่เป็นปัญหาอุปสรรคซึ่งเป็นสาระสำคัญในการปฏิบัติงานตรวจสอบ (2)และผู้สอบบัญชีเห็นว่า งบการเงินที่ตรวจสอบนั้นได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด อย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปเมื่อได้ ยกเว้นเรื่องที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานตรวจสอบ หรือยกเว้นเงื่อนไขที่ได้กล่าวไว้ในวรรคอธิบาย ก่อนวรรคความเห็น และอ้างไว้ในวรรคความเห็น สรุป

ความเห็นของผู้สอบบัญชี
ความเห็นของผู้สอบบัญชี

(Visited 28 times, 1 visits today)
 
โทร.081-931-8341
 
Scroll to Top