ราคาทุนถัวเฉลี่ยเมื่อรับเข้า คือ (Moving Average)


ราคาทุนถัวเฉลี่ยเมื่อรับเข้า (Moving Average) หมายถึง วิธีการหามูลค่าสินค้าคงเหลือโดยเฉลี่ยต้นทุนให้กับสินค้าทุกหน่วยหน่วยละเท่าๆกัน โดยนำผลรวมราคาทุนของสินค้าทั้งหมดหารด้วยจำนวนหน่วยสินค้าที่ขาย • สูตรทางบัญชี คำนวณหา ต้นทุนขาย สูตรหา ต้นทุนขาย
 • บัญชีต้นทุน คือ (Cost Accounting)
 • ต้นทุนทางการเงิน คือ (Financial cost)
 • การรับรู้รายได้ และต้นทุนงานรับเหมา
 • วัตถุประสงค์ แนวคิด ของ บัญชีต้นทุน
 • บัญชีต้นทุนงานสั่งทำ คือ (Work Order Costing Account)
 • ต้นทุนแปรสภาพ คือ (Conversion Costs)
 • ต้นทุนผลิตสินค้า คือ (Production cost)
 • กรอกแบบ ภงด.50 แล้วเป็นขาดทุน
 • เรื่องของงบกำไรและขาดทุนที่ควรรู้

 • ราคาทุนถัวเฉลี่ยเมื่อรับเข้า คือ (Moving Average)

  วันที่: 24 ต.ค. 2561


  Tags: วิธีคิดถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก ตัวอย่าง วิธีถัวเฉลี่ยอย่างง่าย วิธี ถัว เฉลี่ย ถ่วง น้ำหนัก ความ หมาย การตีราคาสินค้าคงเหลือ13วิธี การตีราคาสินค้าคงเหลือวิธี fifo วิธีเข้าก่อนออกก่อน แบบสิ้นงวด การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือด้วยวิธีราคาทุน