ราคาทุนถัวเฉลี่ยเมื่อรับเข้า คือ (Moving Average)


[Total: 2 Average: 5]

ราคาทุนถัวเฉลี่ยเมื่อรับเข้า (Moving Average) หมายถึง วิธีการหามูลค่าสินค้าคงเหลือโดยเฉลี่ยต้นทุนให้กับสินค้าทุกหน่วยหน่วยละเท่าๆกัน โดยนำผลรวมราคาทุนของสินค้าทั้งหมดหารด้วยจำนวนหน่วยสินค้าที่ขาย • ต้นทุนขาย คือ ( Cost of sales )
 • ต้นทุนร่วม คือ ( Joint Costs )
 • ต้นทุนการบริหาร คือ ( Administrative costs )
 • บัญชีต้นทุน คือ ( Cost Accounting )
 • บัญชีทุน คือ ( Capital Account )
 • ต้นทุนผลิตสินค้า คือ ( Production cost )
 • ต้นทุนทางการเงิน คือ ( Financial cost )
 • ต้นทุนส่วนเพิ่ม คือ ( Incremental Cost )
 • สูตรทางบัญชี คำนวณหา ต้นทุนขาย สูตรหา ต้นทุนขาย
 • ต้นทุนแปรสภาพ คือ ( Conversion Costs )

 • ราคาทุนถัวเฉลี่ยเมื่อรับเข้า คือ (Moving Average)

  วันที่: 24 ต.ค. 2561


  Tags: วิธีคิดถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก ตัวอย่าง วิธีถัวเฉลี่ยอย่างง่าย วิธี ถัว เฉลี่ย ถ่วง น้ำหนัก ความ หมาย การตีราคาสินค้าคงเหลือ13วิธี การตีราคาสินค้าคงเหลือวิธี fifo วิธีเข้าก่อนออกก่อน แบบสิ้นงวด การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือด้วยวิธีราคาทุน