สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน คือ ( Non-Current Assets )


[Total: 2 Average: 5]

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (Non-Current Assets) หมายถึง สินทรัพย์ถาวรของกิจการ โดยกิจการครอบครองไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงานมีลักษณะคงทนถาวรและมีอายุการใช้งานนานกว่า 1 ปี โดยอาจเป็นสินทรัพย์ที่มีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ เช่น อาคาร โรงงาน เครื่องจักร เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร เป็นต้น • หนี้สินหมุนเวียน คือ ( Current Liabilities )
 • หนี้สินไม่หมุนเวียน คือ ( Non - Current Liabilities )
 • หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น คือ ( Other Non-current Liabilities )
 • หนี้สินหมุนเวียน และ หนี้สินไม่หมุนเวียน คือ ประกอบด้วย 15 ประเภท
 • หนี้สินหมุนเวียนอื่น คือ ( Other Current Liabilities )
 • สินทรัพย์หมุนเวียน ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง
 • หนี้สินหมุนเวียน ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง
 • สินทรัพย์หมุนเวียน คือ ( Current assets )
 • หนี้สินหมุนเวียน คือ ( Current Liabilities )
 • สินทรัพย์หมุนเวียน ตัวอย่าง 10 ชนิด ประเภท

 • สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน คือ ( Non-Current Assets )

  วันที่: 24 ต.ค. 2561


  Tags: สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน 10 ชนิด ยกตัวอย่างสินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์หมุนเวียน มีอะไรบ้าง เรียงตามลําดับ ประเภทของสินทรัพย์ หนี้สิน ไม่หมุนเวียน 10 ชนิด ความหมายของสินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ที่มีตัวตน หนี้สินไม่หมุนเวียน 5 ประเภท