เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น คือ ( Other Long – term Loans )


[Total: 2 Average: 5]

เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น (Other Long – term Loans) หมายถึง เงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการอื่นที่มิใช้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีกำหนดระยะเวลาชำระคืนเกินกว่า 1 ปี จึงจัดเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียน • เอกสารหลักฐาน สัญญาเงินกู้ยืมกรรมการ เงินยืมกรรมการ
 • การบันทึกบัญชี เงินกู้ยืมธนาคาร ตัวอย่าง
 • รายการ เงินกู้ยืมกรรมการ ต้องมีเอกสาร
 • เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (Bank Overdrafts and Short-t...
 • ประโยชน์ทางภาษีในกรณีที่ผู้ประกอบการให้เงินกู้แก่บริษัทที่ตนได้จัดตั้งขึ้นมาในปร...
 • ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมธนาคารรวมเป็นราคาทุนของสินค้าได้หรือไม่ ?
 • เงินกู้ยืมกรรมการ ในงบการเงิน หมายถึง
 • เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี (Current Portion of Long-term Loans)
 • เงินกู้ยืมระยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (Long-term Loans From Relates ...
 • เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น คือ (Other  Shot – term Loans)

 • เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น คือ ( Other Long term Loans )

  วันที่: 24 ต.ค. 2561


  Tags: สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น คือ เจ้าหนี้การค้า มาตรฐานการบัญชี สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน หมายถึง สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น มาตรฐาน หนี้สินไม่หมุนเวียน 5 ประเภท สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน 10 ชนิด เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น มาตรฐานการบัญชี บัญชีเจ้าหนี้การค้า