เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น คือ (Other Long – term Loans)


เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น (Other Long – term Loans) หมายถึง เงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการอื่นที่มิใช้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีกำหนดระยะเวลาชำระคืนเกินกว่า 1 ปี จึงจัดเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียน • เอกสารหลักฐาน สัญญาเงินกู้ยืมกรรมการ เงินยืมกรรมการ
 • บันทึกบัญชีเงินกู้ยืมธนาคาร
 • การบันทึกบัญชีเงินกู้ยืมระหว่างกัน
 • รายการ เงินกู้ยืมกรรมการ ต้องมีเอกสาร
 • เงินกู้ยืมกรรมการ ในงบการเงิน หมายถึง
 • การจัดทำเอกสารสัญญาเงินกู้
 • ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมธนาคารที่กิจการกู้มาเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าจะรวมเป็นราคาทุนของ...
 • กรณีบริษัทจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับกรรมการ ต้องหัก 15% ด้วยหรือไม่ครับ
 • เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (Bank Overdrafts and Short-t...
 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, VAT - บริษัทจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมแก่กรรมการ

 • เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น คือ (Other Long term Loans)

  วันที่: 24 ต.ค. 2561


  Tags: สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น คือ เจ้าหนี้การค้า มาตรฐานการบัญชี สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน หมายถึง สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น มาตรฐาน หนี้สินไม่หมุนเวียน 5 ประเภท สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน 10 ชนิด เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น มาตรฐานการบัญชี บัญชีเจ้าหนี้การค้า